Aktualności

Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 informacje

Zwracamy się z prośba o bieżące śledzenie zamieszczanych informacji

AKTUALIZACJA 24.03.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

mając na względzie powszechny obowiązek w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jak również Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii informuję o organizacji wypłaty z kasy tut. Ośrodka w dniu 27 marca br.

Wypłata odbywać będzie się od godziny 12.00. Na terenie obiektu wejście możliwe będzie po uprzedniej dezynfekcji rąk (preparat udostępnia Ośrodek). Osoby do kasy podchodzić będą pojedynczo. Oczekujących w kolejce prosi się o zachowanie odpowiedniego odstępu i szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo własne i innych. W celu bezwzględnego przestrzegania zapisów Rozporządzenia o którym mowa powyżej zaleca się zachowanie następującej kolejności odbioru świadczeń z kasy (prosimy o przychodzenie na wyznaczone godziny). Prosimy o nie gromadzenie się w kolejce przed Ośrodkiem od wczesnych godzin porannych, ponieważ z uwagi na godziny otwarcia banku kasa Ośrodka nie zostanie wcześniej otworzona).

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do E od godziny 12.00

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery F do Ł od godziny 13.20

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od M do P od godziny 14.30

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od  R do S od godziny 15.40

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od  Ś do Z od godziny 16.50

Jednocześnie informuje się, iż podane godziny rozpoczęcia wypłat są godzinami orientacyjnymi. W celu zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa, po opuszczeniu budynku przez pobierającego świadczenie następować będzie dezynfekcja w pomieszczeniu (co trzecia osoba). Jeśli wśród osób pobierających są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do tut. Ośrodka.

 

 

Jednocześnie pragnie  się poinformować (przypomnieć), iż kasa tut. Ośrodka czynna jest wyłącznie jeden raz w miesiącu w celu wypłaty świadczeń dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego. Aczkolwiek mając na uwadze obecną sytuację w kraju i ogłoszony na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz ograniczenia w zakresie działania banków a przede wszystkim konieczność dbania o zdrowie własne i innych prosi się o wskazywanie numeru rachunku bankowego na który wypłacane będą należne świadczenia.

Natomiast należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego. Numery rachunków do wpłat:

28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

 

W związku ze zgłaszanym zainteresowaniem z Państwa strony w zakresie pomocy osobom potrzebującym w związku z  zaistniałą sytuacji z którą przyszło nam wszystkim się zmierzyć pragnę poinformować, iż: jeśli „Chcesz pomóc? Masz czas i możliwości, żeby zrobić zakupy dla seniora albo pomóc dziecku ze zrozumiem zdalnej lekcji?” Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiono specjalną platformę na której za pomocą formularza można zgłaszać chęć pomocy. Platforma dostępna jest pod następującym  linkiem:  https://www.gov.pl/web/koronawirus/wolontariat Poniżej instrukcja zgłaszania chęci pomocy:

  1. Wybierz województwo z wykazu poniżej i na liście adresowej znajdź ośrodek pomocy społecznej najbliżej Twojego miejsca zamieszkania.
  2. Zadzwoń do ośrodka, powiedz, kiedy i jak możesz pomóc, podaj swoje dane kontaktowe.
  3. Możesz też wypełnić formularz.
  4. Od pracowników ośrodka dostaniesz informacje, kiedy, komu i w jakim zakresie możesz pomóc.

Informacja ze strony Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Informuje się również, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło platformę informacyjną przeznaczoną dla obywateli którzy za jej pośrednictwem będą mogli uzyskać informacje na temat kontaktu z Ośrodkami Pomocy Społecznej. Link do platformy: https://www.gov.pl/web/koronawirus/pomoc-dla-potrzebujacych

W celu udzielania niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym istnieje możliwość kontaktu telefonicznego każdego dnia z pracownikami tut. Ośrodka w godzinach od 7.30 o 19.00 pod następującym numerem telefonu: 32 415 26 50.

 

Przypomina się, że  wszystkie pomieszczenia biurowe zostają wyłączone z możliwości korzystania przez osoby nie będące pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. W związku z zaistniałą sytuacją zostały zamontowane domofony we wszystkich budynkach, gdzie prace wykonują osoby zatrudnione w tut. Ośrodku. (zamontowane urządzenia są na bieżąco dezynfekowane). Przed siedzibą Ośrodka przy ul. Sienkiewicza 1 zamontowana została skrzynka podawcza, w której można składać pisemne sprawy. W sprawach wyjątkowych, ważnych pracownicy Ośrodka będą kontaktować się z nadawcą wiadomości. Dlatego prosimy aby do każdego pisma, dołączyć dane kontaktowe – telefon, e-mail.

Mając na uwadze dobro nas wszystkich w sprawach pilnych wymagających kontaktu ze strony pracowników tut. Ośrodka prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny bądź e-mail.

Numery telefonów dla klientów Ośrodka:

PUNKT DS. PIERWSZEGO KONTAKTU:

32 415 26 50

32 419 06 42

32 419 06 43

Fax 32 419 06 59 

sekretariat@ops-raciborz.pl

DZIAŁ PRACY SOCJALNEJ I POMOCY SPECJALISTYCZNEJ

- ASYSTENCI RODZINY:

32 414 05 54

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I DODATKÓW MIESZKANIOWYCH:

32 417 10 46

32  414 0554

32 417 10 47 

32 417 10 53

Fax 32 415 98 37

swiadczenia.rodzinne@ops-raciborz.pl; stypendia@ops-raciborz.pl;

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuje, iż wszelkie zapytania związane z procedurą "Niebieskiej Karty" należy kierować do dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu zgodnie z rejonem zamieszkania. Termin powrotu do procedur zwyczajowo mających miejsce zostanie podany do Państwa wiadomości na

 

Jednocześnie przypomina się, że:

Wstrzymuje się działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej „Iskierka” w Raciborzu przy ul. Ocickiej 13a od dnia 16 marca br. do odwołania.

 

Link do strony Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Raciborzu: https://psseraciborz.pis.gov.pl/ Całodobowy telefon dotyczący koronawirusa: 604 106 359

 

W Raciborzu funkcjonuje Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, tel. do centrum: 606 878 220 e-mail: zk@um.raciborz.pl

 

Link do strony Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-osobom-w-kwarantannie2

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu

 

Informacja dotycząca zmian organizacyjnych Ośrodka

Na podstawie Uchwały z dnia 25.09.2019 r. nr X/157/2019 Rady Miasta Racibórz od dnia 01.01.2020 r. Warsztat Terapii Zajęciowej stanowi odrębną jednostkę organizacyjną Miasta Racibórz.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- Podprogram 2019

POPŻ  2019  - pełna realizacja  PROGRAMU potrwa do lipca 2020r.

Zakończono wydawanie skierowań celem ubiegania sie o POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ.

 

Zmiana miejsca wydawania pomocy żywnościowej   ul. LONDZINA 18 w Raciborzu. 

 

Wydawanie pomocy żywnościowej nastąpi od 31.01.2020 r.

- w poniedziałki – od godz. 9.30   do godz. 12.00

- w piątki –           od  godz. 16.00 do godz. 18.00

 

Nazwa  i adres lokalnej  organizacji partnerskiej:

STOWARZYSZENIE  ARTYSTYCZNO – SPOŁECZNE "PRACOWNIA PRZYSZŁOŚCI"  47-400 Racibórz   ul. Czekoladowa 6/4

Koordynator wydawania produktów  żywnościowych w  ramach POPŻ 2019: Pan Tomasz  Kuryłowicz; tel. kontaktowy 605 314 991

 

UWAGA:

OSOBY UPRAWNIONE  DO  POMOCY  ŻYWNOŚCIOWEJ  POPŻ  2019 (do 200% kryterium dochodowego)

  • max.1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • max. 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Pracownicy OPS wydają  klientom oryginał  karty skierowania DRUK 5A (kserokopia pozostaje w OPS w segregatorze) – II piętro pok. nr 5;

Pracownicy OPS oryginał dokumentu dot. dochodu DRUK 5B – pozostawiają w segregatorze  OPS – II piętro pok. nr 5

 

PROŚBA!!! - w przypadku osób niepełnosprawnych, w szczególności  mających problemy z poruszaniem się – prosi się aby osoba uzyskująca skierowanie w druku skierowania /5A/ - przy własnym podpisie  dokonała stosownej adnotacji, iż nie jest w stanie odebrać żywności, wówczas w omawianych przypadkach szczególnych – pracownicy STOWARZYSZENIA postarają się dostarczyć produkty do miejsca  zamieszkania.

 

UWAGA:

OBOWIĄZUJE  REJESTRACJA  SKIEROWAŃ UZYSKANYCH Z OPS - tak jak w poprzednim roku.

Osoby które nie dokonały jeszcze rejestracji otrzymanych skierowań proszone są o pilne ich zarejestrowanie. 

 

Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej Podprogram 2019 

Termin wypłat w kasie ops

Zwracamy się z prośba o bieżące śledzenie zamieszczanych informacji

AKTUALIZACJA 24.03.2020 r.

 

Szanowni Państwo,

 

mając na względzie powszechny obowiązek w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jak również Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii informuję o organizacji wypłaty z kasy tut. Ośrodka w dniu 27 marca br.

Wypłata odbywać będzie się od godziny 12.00. Na terenie obiektu wejście możliwe będzie po uprzedniej dezynfekcji rąk (preparat udostępnia Ośrodek). Osoby do kasy podchodzić będą pojedynczo. Oczekujących w kolejce prosi się o zachowanie odpowiedniego odstępu i szczególne zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo własne i innych. W celu bezwzględnego przestrzegania zapisów Rozporządzenia o którym mowa powyżej zaleca się zachowanie następującej kolejności odbioru świadczeń z kasy (prosimy o przychodzenie na wyznaczone godziny). Prosimy o nie gromadzenie się w kolejce przed Ośrodkiem od wczesnych godzin porannych, ponieważ z uwagi na godziny otwarcia banku kasa Ośrodka nie zostanie wcześniej otworzona.

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od A do E od godziny 12.00

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery F do Ł od godziny 13.20

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od M do P od godziny 14.30

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od  R do S od godziny 15.40

Osoby, których nazwiska rozpoczynają się na litery od  Ś do Z od godziny 16.50

Jednocześnie informuje się, iż podane godziny rozpoczęcia wypłat są godzinami orientacyjnymi. W celu zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa, po opuszczeniu budynku przez pobierającego świadczenie następować będzie dezynfekcja w pomieszczeniu (co trzecia osoba). Jeśli wśród osób pobierających są takie, które mają możliwość założenia konta, prosimy o niezwłoczne przekazanie stosownej informacji do tut. Ośrodka.

 

 

Jednocześnie pragnie  się poinformować (przypomnieć), iż kasa tut. Ośrodka czynna jest wyłącznie jeden raz w miesiącu w celu wypłaty świadczeń dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego. Aczkolwiek mając na uwadze obecną sytuację w kraju i ogłoszony na mocy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz ograniczenia w zakresie działania banków a przede wszystkim konieczność dbania o zdrowie własne i innych prosi się o wskazywanie numeru rachunku bankowego na który wypłacane będą należne świadczenia.

Natomiast należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego. Numery rachunków do wpłat:

28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

 

 

Projekt pn. SENIORZY POZNAJĄ OSTRAWĘ I RACIBÓRZ

Informacja o zatwierdzeniu mikroprojektu do dofinansowania.

Nazwa programu: INTERREG V-A Republika Czeska-Polska Fundusz Mikroprojektów 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Tytuł projektu: Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz /Senioři poznávají Ostravu a Ratiboř

Numer rej.mikroprojektu: Cz.11.4.120/0.0/0.0/16 _013/0001970

Typ projektu/Oś priorytetowa: B/OP4

Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu

Partner Projektu:  Statutárni mĕsto Ostrava (mestsky obvod Moravska Ostrava a Privoz)

Głównym celem projektu jest poszerzenie oferty dla seniorów po obu stronach granicy. Seniorzy będą się poznawać, podróżować razem  i odwiedzać atrakcje partnerskich miast. Celem wspierania i organizowania zajęć rekreacyjnych dla seniorów jest optymalizacja procesu starzenia i ograniczenie jego negatywnych skutków. W ramach projektu realizowane będą:

  • Dwudniowa wycieczka do Raciborza i nad Zalew Rybnicki 12.09.2019r. – 13.09.2019r.
  • Dzień Seniora w Ostrawie 01.10.2019r.
  • Wspólne gotowanie potraw regionalnych w Raciborzu – styczeń- luty 2020r.
  • Wycieczka dwudniowa do Ostrawy – maj 2020r.

Plan spotkania z Czechami w ramach Projektu Seniorzy poznają Ostrawę i Racibórz

12.09.2019 r.

9:00 - zwiedzanie Muzeum w Raciborzu (grupa polska)

10:30 – zwiedzanie Muzeum w Raciborzu (grupa czeska)

11:15 - zwiedzanie Raciborza z przewodnikiem

13:30 - obiad i podwieczorek

15:00 - zwiedzanie Browaru z degustacją

16:30 - zwiedzanie Zamku Piastowskiego i warsztaty ceramiczne

17:15 - przejazd na kemping i czas wolny

18:00 - 21:00 lub 20:00 ( w zależności od kondycji uczestników) – zabawa  taneczna z zespołem muzycznym i wspólne śpiewanie przy ognisku

18:30 - kolacja.

 

13.09.2019r.

8:30 - śniadanie

10:00 - wyjazd do Rybnika

11.00 zbiórka na Przystani Rowerowo -Kajakowej Aktywni Rybnik Stodoły ul. Ks. Emila Szramka11

11.05 - kawa, herbata, ciasto domowe

11.35 - wyjazd grupy nr 1. Na przystań żeglarską Hotel Stodoły

12.00 start rejsu po zalewie Rybnickim (około 1 godziny)

13.00 przejazd wozami konnymi przez lasy Cysterskich kompozycji na przystań kajakową Aktywni

14.00 Gry i zabawy na biwaku, strzelanie z łuku, badminton – konkurs.

14.45 Poczęstunek: żurek, chleb ze smalcem, kiełbaski, kawa, herbata

16.00 Zakończenie imprezy

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Napisz do nas:

* Pola wymagane