Informacja o przyznawaniu świadczeń dla rodzin, które poniosły straty w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ DLA RODZIN, KTÓRE PONIOSŁY STRATY W WYNIKU ZDARZENIA NOSZĄCEGO ZNAMIONA KLĘSKI ZYWIOŁOWEJ 

Osoby i rodziny, które poniosły straty w wyniku zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej mogą otrzymać:

  1.  pomoc doraźną w formie zasiłku celowego. Pomoc przyznawana może być osobom, które poniosły straty w budynku mieszkalnym, jego podstawowym wyposażeniu i znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb w oparciu o środki własne,
  2. pomoc na remont albo odbudowę budynku mieszkalnego, który został uszkodzony lub zniszczony w wyniku zdarzeń klęskowych.

Podstawą udzielania pomocy jest art. 39 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.

Przyznanie pomocy następuje na podstawie złożonego wniosku przez osobę lub rodzinę poszkodowaną w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu przy ul. Henryka Sienkiewicz 1 oraz przeprowadzonego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz zasadami udzielania ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin i osób samotnie gospodarujących poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych. W trakcie wywiadu ustalana jest aktualna sytuacja socjalno-bytowa osób poszkodowanych i określany jest zakres poniesionych strat.

Przy ustalaniu zasadności udzielania pomocy brane jest pod uwagę możliwość uzyskania odszkodowania z tytułu ubezpieczenia.

W przypadku pytań można kontaktować się sekretariatem tut. Ośrodka pod numerem telefonu: 32/415 2650.