OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU "DRUGI BRZEG"

NABÓR PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU „Drugi Brzeg”

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu  ogłasza nabór na partnera do realizacji projektu w ramach konkurs nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-347/19 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, działania, 9.1 Aktywna integracja, poddziałania, 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs. Projekt realizowany będzie w okresie od 2020 roku (druga połowa do 31.12.2022 r., data realizacji projektu może ulec zmianie, w trakcie tworzenia wniosku o dofinansowanie w porozumieniu z partnerem).

Więcej informacji na stronę BIP Ośrodka - menu przedmiotowe Ogłoszenia  -  przekierowanie na stonę   Ogłoszenie o naborze i wyborze partnera