Projekt „Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz”

Wnioskodawca: Miasto Racibórz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu

 

Projekt „Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz” w ramach działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Cel szczegółowy projektu: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.

Celem głównym projektu jest poprawa skuteczności, efektywności i jakości świadczonej pomocy społecznej na terenie gminy Racibórz, przez wdrożenie nowego systemu organizacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu, zgodnego z ustawą z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (art. 110a).

Planowane efekty: optymalizacja wykorzystania kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników w Ośrodku, zwłaszcza pracowników socjalnych, tym samym zwiększenie udziału pracy socjalnej. Podniesienie poziomu jakości realizacji usług dla osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Wzmocnienie potencjału Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu na rzecz społecznego włączenia i integracji poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych, nowy podział zadań pracowników socjalnych. Wprowadzone rozwiązania mają na celu wyodrębnić dwie podstawowe role zawodowe pracowników socjalnych, tj. ds. świadczeń i pracy socjalnej. Wyodrębnienie stanowiska ds. pierwszego kontaktu. Poprawa warunków pracy pracowników.

Termin realizacji: styczeń 2018 – kwiecień 2019.

Liczba podmiotów objętych wsparciem – 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu. 

Wartość projektu:  244 504,20 zł

Dofinansowanie w kwocie:  206 068,13 zł (84,28%) ze środków europejskich, 38 436,07 zł ze środków z dotacji celowej.

Projekt 2018.pdf

Projekt 2018.pdf (pdf, 177.51 kb)