WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023 - EDYCJA 2022

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” NA LATA 2019-2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu realizuje program finansowany ze środków budżetu państwa wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 (MP z 2018 r. poz. 1007).

Celem Programu jest zapewnienie ze środków budżetu państwa wsparcia finansowego gmin, polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym,
w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w tym w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym i samotnym).

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 dedykowana jest do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych– spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Całkowita wartość zadania dla Gminy Racibórz w 2022 roku wynosiła 454 313,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu państwa 244 313,00 zł, a środki własne Gminy na realizację Programu 210 000,00 zł.

Zgodnie z aneksem nr 1/2022 Wojewoda zwiększył środki finansowe w formie dotacji celowej do wysokości 318 390,00 zł.

Środki własne Gminy na realizację Programu 212 260,00 zł.

Wartość całkowita zadania wynosi 530 650,00 zł.


JAK SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA:

W przypadku zainteresowania ww. formą wsparcia należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym wg. rejonu bądź dzwoniąc pod nr 32/415 2650.

 

galerie