Wsparcie organizacji usług społecznych - informacje o projekcie

 

 

 

 

Pragniemy poinformować, iż z uwagi na trwające procedury formalno-prawne przesunięciu ulega termin rozpoczęcia realizacji projektu „Wsparcie organizacji usług społecznych” (termin otwarcia Dziennego Domu „przy Placu Wolności” oraz termin uruchomienia mieszkań wspomaganych).

Nowy okres realizacji projektu: październik 2020 – wrzesień 2022. Tym samym przesunięciu ulegają wszystkie zaplanowane w projekcie działania zarówno dot. rekrutacji uczestników projektu do Dziennego Domu „przy Placu Wolności” oraz mieszkańców mieszkań wspomaganych.  

Na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu będziemy informować Państwa na bieżąco o podejmowanych działaniach związanych z realizacją projektu, w szczególności mowa o: dokumentach wymaganych przy ubieganiu się o mieszkania wspomagane, zasadach i warunkach korzystania z Dziennego Domu „przy Placu Wolności”.

Ponadto na stronie bip Ośrodka zamieszczane będą ogłoszenia dotyczące rekrutacji kadry do Dziennego Domu „przy Placu Wolności”.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami tut. Ośrodka pod numerem telefonu: 32 415 26 50 oraz za pośrednictwem e-maila: sekretariat@ops-raciborz.pl

 

 

Projekt „Wsparcie organizacji usług społecznych” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne  dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne  dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Wartość projektu:   1 750 670,00

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 628 123,10

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu

Okres realizacji projektu: sierpień 2020 – lipiec 2022

Informacja o projekcie:

Ośrodek Wsparcia, z 30 miejscami dziennego pobytu oraz 16 mieszkań wspomaganych (wspieranych) w sumie z 20 miejscami, w zdegradowanym budynku po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, przy Placu Wolności 8-9, zrewitalizowanym
w ramach komplementarnego projektu działania 10.2 RPO WSL. Ma na celu wzrost
jakości i dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez objęcie wsparciem w sumie 30 kobiet
i 30 mężczyzn z niepełnosprawnością i niesamodzielnych z Raciborza w okresie od sierpnia 2020 do lipca 2022. Projekt zakłada również zapewnienie wspierających usług społecznych
w postaci niezbędnej pomocy, terapii, warsztatów i innych form wsparcia wzmacniających aktywność oraz samodzielność życiową uczestników.

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i/lub wykluczeniu społecznemu w mieście Racibórz poprzez uruchomienie usług społecznych w społeczności lokalnej, w postaci Ośrodka Wsparcia, działającego jako dzienny domu pomocy.

W szczególności do grupy docelowej z terenu Miasta Racibórz zdiagnozowano następujące problemy:

  1. Starzenie się społeczeństwa Raciborza – rosnące zapotrzebowanie na usługi społeczne;
  2. Brak dostępu do mieszkań wspomaganych;
  3. Wzrost udziału osób objętych wsparciem socjalnym;
  4. Nagromadzenie problemów społecznych w centrum.

Informacje w zakresie prowadzonej rekrutacji uczestników do Dziennego Domu „przy Placu Wolności” oraz mieszkań wspomaganych zamieszczane będą na stronie Ośrodka.

 

Planowane rozpoczęcie procesu naboru uczestników do Dziennego Domu i mieszkań wspomaganych sierpień/wrzesień br. Ośrodek zastrzega sobie, że podany termin ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. O szczegółach naboru będą Państwo informowani na bieżąco.