Wsparcie organizacji usług społecznych - informacje o projekcie

Zestaw znaków w poziomie, kolejno od lewej Znak Funduszy Europejskich- Program Regionalny, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Województwa Śląskiego, Znak Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny

Pragniemy poinformować, iż z uwagi na trwające procedury formalno-prawne przesunięciu uległ termin rozpoczęcia realizacji projektu „Wsparcie organizacji usług społecznych”

Nowy okres realizacji projektu: październik 2020 – 29 grudzień 2022.

Informujemy, iż proces rekrutacji do zadania nr 2 realizowanego w ramach projektu WND-RPSL.09.02.02-24-01H5/19-009 mieszkania wspomagane ma charakter ciągły. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. O wynikach rekrutacji osoba ubiegająca się o mieszkanie jest informowana indywidualnie. W celu ubiegania się o mieszkanie wspomagane należy złożyć dokumenty, które dostępne są po linkiem: Wsparcie organizacji usług społecznych- dokumenty do naboru

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32 400 5080, e-mail: osrodekwsparcia@ops-raciborz.pl

Na dzień 7 września pozostają następujące wolne mieszkania: 1 mieszkanie jednoosobowe i 2 mieszkania dwuosobowe.

Projekt „Wsparcie organizacji usług społecznych” realizowany jest  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne  dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne  dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.

Wydatki kwalifikowane projektu:   1 750 670,00

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 488 069,50

Wkład budżetu Państwa: 140 053,60

Wkład budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 122 546,90

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu

Okres realizacji projektu: październik 2020 – 29 grudzień 2022

Informacja o projekcie:

Ośrodek Wsparcia, z 30 miejscami dziennego pobytu oraz 16 mieszkań wspomaganych (wspieranych) w sumie z 20 miejscami, w zdegradowanym budynku po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, przy Placu Wolności 8-9, zrewitalizowanym w ramach komplementarnego projektu działania 10.2 RPO WSL. Ma na celu wzrost jakości i dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez objęcie wsparciem w sumie 30 kobiet i 30 mężczyzn z niepełnosprawnością i niesamodzielnych z Raciborza w okresie od pażdziernika 2020 - 29 grudnia 2022r. Projekt zakłada również zapewnienie wspierających usług społecznych w postaci niezbędnej pomocy, terapii, warsztatów i innych form wsparcia wzmacniających aktywność oraz samodzielność życiową uczestników.

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i/lub wykluczeniu społecznemu w mieście Racibórz poprzez uruchomienie usług społecznych w społeczności lokalnej, w postaci Ośrodka Wsparcia, działającego jako dzienny domu pomocy.

W szczególności do grupy docelowej z terenu Miasta Racibórz zdiagnozowano następujące problemy:

  1. Starzenie się społeczeństwa Raciborza – rosnące zapotrzebowanie na usługi społeczne;
  2. Brak dostępu do mieszkań wspomaganych;
  3. Wzrost udziału osób objętych wsparciem socjalnym;
  4. Nagromadzenie problemów społecznych w centrum.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Wolności dysponuje jednocześnie 30-oma miejscami. Nabór uczestników prowadzony jest w trybie ciągłym począwszy od dnia 10 maja 2021r.  Weryfikacja złożonych dokumentów nastąpi nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa. 

 

Regulamin - Dziennego Domu

Regulamin - Dziennego Domu (pdf, 519.73 kb)

Regulamin
Regulamin Mieszkania Wspomagane.pdf

Regulamin Mieszkania Wspomagane.pdf (pdf, 143.30 kb)

Regulamin