Zalecenia w związku z sezonem zimowym

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się sezonem zimowym oraz prognozami IMGW dotyczącymi intensywnych opadów śniegu i spadku temperatury w najbliższych dniachRządowe Centrum Bezpieczeństwa rekomenduje 

  1.    prowadzenie intensywnego i regularnego patrolowania i kontrolowanie miejsc przebywania osób zagrożonych zamarznięciem w okresie utrzymywania się niskiej temperatury,

  2.    kontrolowanie warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawni, osoby niezaradne życiowo i ubogie),

  3.    informowanie ludności o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych i niekorzystnych zdarzeniach związanych z okresem zimowym (awarie sieci energetycznych i ciepłowniczych, utrudnienia drogowe),

  4.    zabezpieczenie miejsc ewakuacji, ciepłych napojów oraz pomocy medycznej dla podróżnych, którzy utknęli w pojazdach na czasowo nieprzejezdnych szlakach komunikacyjnych, gdy sytuacja ta może stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia,

  5.    monitorowanie aktualnej i prognozowanej sytuacji meteorologicznej pod kątem występowania intensywnych opadów śniegu, które mogą spowodować nieprzejezdność dróg,

  6.    przypomnienie przez straże gminne właścicielom, zarządcom i użytkownikom nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów tymczasowych oraz budynków wielkopowierzchniowych, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyny o obowiązku usuwania śniegu z dachów i odśnieżania chodników (zgodnie z art. 5, ust.1, pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach), a następnie egzekwowanie tego obowiązku,

   7.   zapewnienie bieżącego przepływu informacji między jednostkami zarządzania kryzysowego szczebla wojewódzkiego i powiatowego w powyższym zakresie, w tym obowiązkowego informowanie RCB.