Bon energetyczny

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego będzie można składać od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. w następujący sposób:
- w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu, ul. Henryka Sienkiewicza 1;
- przesłać pocztą tradycyjną na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu;
- drogą elektroniczną - wówczas wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Wniosek złożony po dniu 30 września 2024 roku zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia.

Bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu

- jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu za 2023 r. nie przekraczała kwoty 2500 zł,

- wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu miesięcznego za 2023 r. na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł.

W przypadku przekroczenia powyższego kryterium dochodowego obowiązywać będzie zasada złotówka za złotówkę, tj.:, jeżeli wysokość przeciętnego dochodu za 2023 rok na osobę przekraczała ww. kwoty kryterium dochodowego, to bon energetyczny przysługuje w wysokości różnicy między kwotą bonu energetycznego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny dochód za 2023 r. na osobę. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, ten bon jest wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek, jako pierwsza. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego jest ustalana na dzień złożenia wniosku o wypłatę bonu energetycznego.

Gospodarstwo domowe tworzą:

osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo osoba fizyczna, oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią  zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). 

Rozstrzygnięcia w sprawie przyznania bonu energetycznego.

Pozytywne rozstrzygnięcia nie mają formy decyzji, jeśli we wniosku zostanie podany adres e- mail wtedy wysłane zostanie rozstrzygnięcie na adres elektronicznej skrzynki pocztowej. W przypadku, gdy adres e-mail nie zostanie podany, rozstrzygnięcie nie jest wysyłane do beneficjenta. Wypłaty dodatku są realizowane niezależnie od odebrania informacji o przyznaniu bonu energetycznego. Decyzje odmowne są wysyłane w formie tradycyjnej.

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia. Wnioskodawca może jednorazowo wystąpić do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o korektę wysokości przyznanego bonu energetycznego w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego bonu. 

Bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

- 300 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

- 400 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

- 500 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

- 600 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się, z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 roku, albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, bon energetyczny będzie przysługiwać w wysokości:

- 600 zł - gospodarstwu domowemu jednoosobowemu;

- 800 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 2 do 3 osób;

- 1000 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się z 4 do 5 osób;

- 1200 zł - gospodarstwu domowemu wieloosobowemu składającemu się, z co najmniej 6 osób.

Bon energetyczny za okres od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. jest wypłacany jednorazowo.

Bon energetyczny - wniosek do pobrania.

galerie