Dodatek energetyczny

KARTA INFORMACYJNA

Decyzja w sprawie zryczałtowanego dodatku energetycznego

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek (załącznik),

Oświadczenie o przyznaniu dodatku mieszkaniowego,

Kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).

 

Termin udzielenia odpowiedzi

Wydanie decyzji administracyjnej w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

 

Jednostka odpowiedzialna

Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych,
47 – 400 Racibórz ul. M.C. Skłodowskiej 5/1 b.

 

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych.

 

Inne informacje

Wydanie decyzji w sprawie dodatku energetycznego następuje na wniosek odbiorcy wrażliwego. Odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w myśl art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub indywidualnej umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym oraz zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ogłoszonej na podstawie art. 23 ust.2 pkt 18 lit. d., ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. (tj. Dz. U z 2019r, poz.755,730)

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do dnia 30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotna wynosi  – 11,37 zł/miesięcznie
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi            – 15,80 zł/miesięcznie
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,96 zł/miesięcznie 

 

 WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI DODATKU ENERGETYCZNEGO /ZMIANA/

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 01.05.2020 r. do dnia 30.04.2021 r. dla gospodarstwa domowego:

  • prowadzonego przez osobę samotna wynosi  – 10,94 zł/miesięcznie
  • składającego się z 2 do 4 osób wynosi            – 15,19 zł/miesięcznie
  • składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,23 zł/miesięcznie

 druki do pobrania