Dodatek energetyczny

Kto może uzyskać dodatek energetyczny?

Dodatek energetyczny może otrzymać odbiorca wrażliwy czyli osoba, która: 

  • złoży wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
  • ma przyznany dodatek mieszkaniowy, 
  • jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym 
  • zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

 

Jakiej wysokości przysługuje mi dodatek? 

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021r. do dnia 30 kwietnia 2022r. dla gospodarstwa domowego:

  • 12,09 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
  • 16,79 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
  • 20,15 zł/miesiąc dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony wniosek (załącznik),

Kopia umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej).

Termin udzielenia odpowiedzi

Wydanie decyzji administracyjnej w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Jednostka odpowiedzialna

Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych,
47 – 400 Racibórz ul. Henryka Sioenkiewicza 1.

 

IV. Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych.

 

 

galerie