Dodatek mieszkaniowy

Komu przysługuje dodatek:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

 

Kryteria dochodowe:

Średni miesięczny dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne na jednego członka gospodarstwa w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać od 01.03.2019 r. :

 • 125% kwoty najniższej emerytury na osobę w rodzinie, to jest kwoty 1375,00 zł
 • 175% kwoty najniższej emerytury na osobę samotną, to jest kwoty 1925,00 zł
 • Wysokość najniższej emerytury wynosi 1100,00zł

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 z późn.zm),
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 luty 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz.195 z późn.zm)
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U z 2016 r. poz.575 z poźn.zm.).

 Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (I OPS 8/09) z dnia 10 grudnia 2009 r. do dochodu gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych, nie będzie wliczany dodatek pielęgnacyjny określony w art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.887 z późn. zm.)

 

Kryteria dot. powierzchni lokalu:

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć dla:

 • 1 osoby 35m2 + 30%=45,5m2
 • 2 osób 40m2 + 30%=52,0m2
 • 3 osób 45m2 + 30%=58,5m2
 • 4 osób 55m2 + 30%=71.5m2
 • 5 osób 65m2 + 30%=84.5m2
 • 6 osób 70m2 + 30%=91,0m2

 

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 - jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna , której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły ds Orzekania o Niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.Dz. U. z 2016 r,  poz. 2046 z późn. zm. ).

Do osób niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydanym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 08.10.2004r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 240, poz. 2406) oraz osób legitymujących się orzeczeniami o niepełnosprawności - Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. 2016 r,, poz.2046, z późn. zm. ). konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju może być udokumentowana w szczególności zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny
 • deklaracja o wysokości dochodów jakie strona składa w obecności pracownika
 • zaświadczenia o wysokości dochodów brutto (pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie - emerytalne, rentowe i chorobowe) z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku w przypadku, gdy wniosek składa właściciel domu jednorodzinnego
 • w przypadku, gdy wniosek składa podnajemca należy przedstawić umowę podnajmu.

Dodatkowe informacje

 • wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych , 47-400 Racibórz ul. M. C. Skłodowskiej 5,
 • dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku,
 • w celu zachowania ciągłości dodatku mieszkaniowego wniosek należy złożyć w miesiącu w którym kończy się dotacja,
 • odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Odwołanie należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych.

 

druki do pobrania 

http://www.ops-raciborz.pl/kategorie/akty-prawne---druki-do-pobrania/druki-do-pobrania/dodatek-mieszkaniowy-3.html