Wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

PODSTAWA PRAWNA:

(Uchwała Rady Ministrów nr 140 z dnia15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wielotetniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -2023 MP.2018  poz.1007). Uchwała w przedmiotowej sprawie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. 

 

Poniżej  na stronie  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej można pobrać akt prawny i zapoznać się z treścią  "PROGRAMU"

PROGRAM "Posiłek w szkole i w domu" .

 

Realizacja pomocy omówionej w wyżej wymienionym programie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu następuje przez udzielenie świadczeń zarówno niepieniężnych jak i pieniężnych.

Pomoc niepieniężna w szczególności udzielana jest w formie: 

  • posiłków jednodaniowych,
  • posiłków dwudaniowych dowożonych do klienta ( posiłki dla osób dorosłych),
  • posiłki dla dzieci do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, a także uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Pomocw formie świadczenia pieniężnego udzielana jest na zakup żywności.