Programy w ramach Funduszu Solidarnościowego

 

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2021

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu będzie prowadził rekrutację uczestników do programu

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” oraz ogłasza nabór na stanowisko asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

 

Termin świadczenia usług asystenta: lipiec – grudzień 2021

 

Z uwagi na kwotę przeznaczonych do rozdysponowania środków liczba uczestników jest ograniczona. Całkowita kwota dofinansowania: 13 833,75 zł

Głównym celemprogramu jest podejmowanie działań przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprawę funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczanie skutków niepełnosprawności oraz stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności.

INFORMACJE O NABORZE UCZESTNIKÓW DO PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2021

PROGRAM SKIEROWANY JEST:

  • do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
  • do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

UCZESTNICY PROGRAMU BĘDĄ MIELI MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z POMOCY ASYSTENTA M.IN.:

  • przy: wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc (np. dom, placówki służby zdrowia, gabinety lekarskie, rodzina),
  • w czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych (muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.),
  • wykonywaniu codziennych czynności, załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

1)      Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2021

2)      Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Wymagane dokumenty można składać do sekretariatu Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 1, skrzynki podawczej zamieszczonej przy budynku siedziby Ośrodka lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Kartę zgłoszenia do programu wraz z kopią orzeczenia można dostarczyć także za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@ops-raciborz.pl

INFORMACJE O NABORZE NA STANOWISKO „ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”

KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

– Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny.

– Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu.

– Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście do tut. Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 1.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z tut. Ośrodkiem od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 11.00:

- informacje o programie pod numerem tel. 32 415 26 50 wew.133

- pytania dotyczące zatrudnienia pod numerem tel. 32 415 26 50 wew.138

 

Szczegóły programu oraz niezbędne dokumenty do rekrutacji znajdują się poniżej:

Dokumenty do naboru

 

ZAKRES CZYNNOŚCI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ:

(pdf, 283.13 kb)

Zakres czynności Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej