Opieka Wytchnieniowa - edycja 2023

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu rozpoczął nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023. 

Termin trwania programu : do 31 grudnia 2023 r.

Z UWAGI NA KWOTĘ PRZEZNACZONYCH DO ROZDYSPONOWANIA ŚRODKÓW LICZBA UCZESTNIKÓW JEST OGRANICZONA.

DOFINANSOWANIE: 27 744,00 zł.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 27 744,00 zł.

DOFINANSOWANO ZE  ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO – FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

GŁÓWNYM CELEM PROGRAMU JEST WSPARCIE CZŁONKÓW RODZIN LUB OPIEKUNÓW SPRAWUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2. osobami posiadającymi:

       a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. Poz. 100 z późn. zm) albo

       b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

Program w Gminie Racibórz jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

UWAGA:

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2268 z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ?

1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej.

3. Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (wypełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka).

4. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023.

5. Formularz o wskazaniu opiekuna (jeśli dotyczy).

6. Oświadczenie.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z tut. Ośrodkiem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 14:00.

- informacje o programie pod numerem tel. 32 415 26 50 wew.124

 

galerie