Projekt „Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz”

Wnioskodawca: Miasto Racibórz/Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu


Projekt „Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w gminie Racibórz” w ramach działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.


Cel szczegółowy projektu: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego.


Celem głównym projektu jest poprawa skuteczności, efektywności i jakości świadczonej pomocy społecznej na terenie gminy Racibórz, przez wdrożenie nowego systemu
organizacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu, zgodnego z ustawą z dnia 12 marca 2004 r., o pomocy społecznej (art. 110a).

 

Planowane efekty: optymalizacja wykorzystania kwalifikacji i kompetencji zatrudnionych pracowników w Ośrodku, zwłaszcza pracowników socjalnych, tym samym zwiększenie
udziału pracy socjalnej. Podniesienie poziomu jakości realizacji usług dla osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Wzmocnienie potencjału Ośrodka Pomocy
Społecznej w Raciborzu na rzecz społecznego włączenia i integracji poprzez wprowadzenie zmian organizacyjnych, nowy podział zadań pracowników socjalnych. Wprowadzone
rozwiązania mają na celu wyodrębnić dwie podstawowe role zawodowe pracowników socjalnych, tj. ds. świadczeń i pracy socjalnej. Wyodrębnienie stanowiska ds. pierwszego
kontaktu. Poprawa warunków pracy pracowników.


Termin realizacji: styczeń 2018 – kwiecień 2019.


Liczba podmiotów objętych wsparciem – 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu.

Wartość projektu: 244 504,20 zł

Dofinansowanie w kwocie: 206 068,13 zł (84,28%) ze środków europejskich, 38 436,07 zł ze środków z dotacji celowej.

Projekt 2018r.

Projekt 2018r. (pdf, 177.51 kb)

Informacja

galerie