Wsparcie organizacji usług społecznych

Projekt „Wsparcie organizacji usług społecznych” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT.


Wartość projektu: 1 750 670,00
Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 628 123,10
Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu
Okres realizacji projektu: pażdziernik 2020 – 29 grudzień 2022


Informacja o projekcie:
Ośrodek Wsparcia, z 30 miejscami dziennego pobytu oraz 16 mieszkań wspomaganych (wspieranych) w sumie z 20 miejscami, w zdegradowanym budynku po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, przy Placu Wolności 8-9, zrewitalizowanym w ramach komplementarnego projektu działania 10.2 RPO WSL. Ma na celu wzrost jakości i dostępności usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez objęcie wsparciem w sumie 30 kobiet i 30 mężczyzn z niepełnosprawnością i niesamodzielnych z Raciborza w okresie od pażdziernika 2020 do 29 grudnia 2022. Projekt zakłada również zapewnienie wspierających usług społecznych w postaci niezbędnej pomocy, terapii, warsztatów i innych form wsparcia wzmacniających aktywność oraz samodzielność życiową uczestników.


Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i/lub wykluczeniu społecznemu w mieście Racibórz poprzez uruchomienie usług społecznych w społeczności lokalnej, w postaci Ośrodka Wsparcia, działającego jako dzienny domu pomocy.
W szczególności do grupy docelowej z terenu Miasta Racibórz zdiagnozowano następujące problemy:
1. Starzenie się społeczeństwa Raciborza – rosnące zapotrzebowanie na usługi społeczne;
2. Brak dostępu do mieszkań wspomaganych;
3. Wzrost udziału osób objętych wsparciem socjalnym;
4. Nagromadzenie problemów społecznych w centrum.
Informacje w zakresie prowadzonej rekrutacji uczestników do Dziennego Domu „przy Placu Wolności” oraz mieszkań wspomaganych zamieszczane będą na stronie Ośrodka.

Planowane rozpoczęcie procesu naboru uczestników do Dziennego Domu i mieszkań wspomaganych sierpień/wrzesień br. Ośrodek zastrzega sobie, że podany termin ma charakter orientacyjny i może ulec zmianie. O szczegółach naboru będą Państwo informowani na bieżąco.