Powołanie i zadania zespołu interdyscyplinarnego

Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010r. Nr 125, poz. 842) jako zadanie własne gminy, stanowiące część gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem zespołu jest zespalanie działalności podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

Cytując Ustawę do jego zadań należą w szczególności:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy   w środowisku lokalnym;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Członkowie zespołu powoływani są zarządzeniem wójta, burmistrza, prezydenta miasta a wykonywanie zadań zespołu odbywa się w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

W skład zespołu interdyscyplinarnego działającego na terenie Gminy Racibórz wchodzą przedstawiciele :

 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • policji;
 • oświaty;
 • ochrony zdrowia;
 • organizacji pozarządowych
 • a także przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.

W Raciborzu pierwotny skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany Zarządzeniem Nr 273/2011Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 30 maja 2011 roku. Późniejsze zmiany osobowe Zespołu zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 594/2012 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz obowiązującym Zarządzeniem Nr 353/2015  Prezydenta  Miasta  Racibórz  z  dnia  19 sierpnia 2015 roku.

Regulamin i zasady jego funkcjonowania zostały przyjęte Uchwałą Nr VIII/105/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 czerwca 2011 roku,  w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Obsługę administracyjno – kancelaryjną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej   w Raciborzu.

 

Gminny zespoł interdyscyplinarny ds.Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie 

ul. Henryka Sienkiewicza 1

47-400 Racibórz

tel.32 415 2650

galerie