Program „Dobry Start”

Zgodnie z pismem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej   nr DSR-III.800.3.2.2021.KG z dnia 15 czerwca 2021 roku informujmy, że w dniu 3 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. poz. 1006).  Zgodnie z tym realizatorem rządowego programu „Dobry start” od 1 lipca 2021 r.  jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.                                                                                      

Składanie wniosku i załączników do wniosku o przyznanie świadczeń, a także wnoszenie innych pism w sprawie świadczeń; doręczanie decyzji, informacji, postanowień, zawiadomień, wezwań, zaświadczeń i innych pism w sprawie świadczeń – odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną.                                                                                           

Wszelkie pytania w sprawie świadczenia Dobry Start (300+) należy kierować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:  Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 22 560 16 00.

Wnioski można składać online:

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia   
  • przez bankowość elektroniczną
  • przez portal PUE ZUS  

Wnioski na rok szkolny 2021/2022 należy składać do 30 listopada.

 

Świadczenie Dobry Start w wysokości  300 zł  (jednorazowo) przysługuje dla wszystkich uczniów w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

 Świadczenie przyznawane jest  bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci uczących się od pierwszej klasy do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Wniosek można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). 

 Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

 W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Świadczenie dobry start nie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.