Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1 922,00 zł. Dochód ten jest ustalany zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych i z § 2 ust. 2 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U z dnia 3 stycznia 2013 r. Poz. 3).

Pozostają bez zmian dotychczas obowiązujące przepisy dotyczące zasad przyznawania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, w tym pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży. Warunek przedłożenia zaświadczenia nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka, osób, które przysposobiły dziecko bądź wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Minister Zdrowia, określił w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej nad kobietą w ciąży oraz wzór wymaganego zaświadczenia.

 

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów w tym o wysokości wyegzekwowanych alimentów za rok 2016 (przy alimentacji na dzieci);
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - kserokopia nakazu płatniczego za rok 2016 oraz wypełniony załącznik nr 9;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób za rok 2016 (jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia);
 • dokument określający datę utraty dochodu - świadectwo pracy (umowy zlecenie) oraz PIT-11 za rok 2016 ksero + oryginał do wglądu (w przypadku utraty zatrudnienia);

W przypadku zawieszenia lub zlikwidowania działalności gospodarczej – informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub potwierdzenie z Urzędu Miasta oraz PIT (adekwatny do prowadzonej działalności gospodarczej) za 2016r.

dokument określający uzyskanie dochodu – umowa (kserokopia + oryginał do wglądu) oraz zaświadczenie pracodawcy określające wysokość uzyskanego dochodu z drugiego miesiąca po miesiącu podjęcia zatrudnienia - przypadku podjęcia zatrudnienia w 2017r. (np. osoba została zatrudniona od II 2017r. dostarcza dochód netto za III 2017r.) Jeżeli osoba podjęła zatrudnienie w 2016r. – dostarcza umowę o pracę (kserokopia + oryginał do wglądu) oraz PIT 11 za 2016r.

 

W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w 2016r. – należy przedstawić wpis do ewidencji oraz zaświadczenie Urzedu Sarbowego, natomiast jeżeli działalność gospodarcza została rozpoczęta w 2017r. – wpis do ewidencji oraz oswiadczenie o uzyskanym dochodzie netto za II miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej (np. działalność została rozpoczęta w III 2017r. – dochód netto za IV 2017r.)

 • Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany – oryginał
 • Oświadczenie osoby nie podejmującej zatrudnienia o aktualnej sytuacji
 • Akt urodzenia się dziecka – kserokopia + oryginał do wglądu
 • Dowody osobiste obydwojga rodziców – do wglądu
 • Kserokopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kserokopię ugody sądowej (w przypadku otrzymywania alimentów na pozostałe dzieci lub płacenie alimentów na dzieci z poprzednich związków)
 • Kserokopię aktu zgonu małżonka lub rodzica w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko
 • Informację z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka (dot. opiekuna faktycznego)
 • Zaświadczenie lekarskie 

O jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka można się ubiegać do roku od urodzenia się dziecka

W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju konieczne jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedstawionej dokumentacji zagranicznej.

Wymóg udokumentowania pozostawania matki pod opieką medyczną nie dotyczy opiekunów prawnych i faktycznych dziecka.

W przypadku, gdy o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka ubiega się opiekun prawny lub faktyczny należy dostarczyć dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną.