Specjalny zasiłek opiekuńczy

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny a także małżonkom, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub jej nie podejmują* w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł. Prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego przyznawane będzie nie dłużej niż na okres zasiłkowy (od 1 listopada do 31 października) Przy ustalaniu prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego będzie obowiązek przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków do jego przyznania.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę: ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno- rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów; ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego; legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu,
 • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury,
 • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
 • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego,- na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów w tym o wysokości wyegzekwowanych alimentów za rok 2017 (przy alimentacji na dzieci);
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego - kserokopia nakazu płatniczego za rok 2017 oraz wypełniony załącznik nr 9;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów świadczonych na rzecz innych osób za rok 2017 (jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia);
 • dokument określający datę utraty dochodu - świadectwo pracy (umowy zlecenie) oraz PIT-11 za rok 2017 ksero + oryginał do wglądu;
 • W przypadku zawieszenia lub zlikwidowania działalności gospodarczej – informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub potwierdzenie z Urzędu Miasta oraz PIT (adekwatny do prowadzonej działalności gospodarczej) za 2017r.
 • dokument określający uzyskanie dochodu – umowa (kserokopia + oryginał do wglądu) oraz zaświadczenie pracodawcy określające wysokość uzyskanego dochodu z drugiego miesiąca po miesiącu podjęcia zatrudnienia - przypadku podjęcia zatrudnienia w 2018r. (np. osoba została zatrudniona od II 2018r. dostarcza dochód netto za III 2018r.) Jeżeli osoba podjęła zatrudnienie w 2017r. – dostarcza umowę o pracę (kserokopia + oryginał do wglądu) oraz PIT 11 za 2017r.
 • W przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej w 2017r. – należy przedstawić wpis do ewidencji orazzaświadczenie z Urzedu Skarbowego, natomiast jeżeli działalność gospodarcza została rozpoczęta w 2018r. – wpis do ewidencji oraz zaświadczenie o uzyskanym dochodzie netto za II miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej (np. działalność została rozpoczęta w III 2018r. – dochód netto za IV 2018r.)
 • Oświadczenie osoby nie podejmującej zatrudnienia o aktualnej sytuacji

 

W przypadku składania wniosku po raz pierwszy dodatkowo należy dostarczyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności – ksero – oryginał do wglądu
 • kserokopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopę ugody sądowej;
 • kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację;
 • kopię aktu zgonu małżonka osoby wymagającej opieki, osoby sprawującej opiekę
 • W razie zbiegu uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługującego więcej niż jednej osobie sprawującej opiekę nad osobą lub osobami wymagającymi opieki przyznaje się tylko jedno świadczenie osobie, która pierwsza złożyła wniosek

 

Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego wynosi 620 zł

 

*) Zatrudnienie lub inna praca zarobkowa oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.