Zasiłek pielęgnacyjny

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Zasiłek pielęgnacyjny, ma na celu częściowe pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

  1. niepełnosprawnemu dziecku ( dzieci w wieku do lat 16 uzyskują orzeczenie o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu),
  2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  3. osobie w wieku powyżej 16 roku życia legitymującą się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia,
  4. osobie, która ukończyła 75 lat życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje niezależnie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie i  wynosi w okresie od:

01.02.2019 do 31.10.2019  - 184,42 zł miesięcznie

01.11.2019 do 31.03.2020  -  215,84 zł miesięcznie 

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tej osoby niepełnosprawnej, chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

 

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie otrzymującej dodatek pielęgnacyjny.

Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy dołączyć :

  • dowód osobisty – kserokopia + oryginał do wglądu
  • orzeczenie o niepełnosprawności – kserokopia + oryginał do wglądu
  • akt urodzenia się dziecka – kserokopia + oryginał do wglądu - w przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko