Schronienie w Centrum „Maja”

Na terenie miasta Racibórz Stowarzyszenie Przyjaciół "Tęcza" prowadzi na zlecenie powiatu dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży znajdującymi się w sytuacji kryzysowej oraz dla kobiet będących ofiarami przemocy w rodzinie z terenu powiatu raciborskiego. Dom dla Matek z Dziećmi "MAJA" znajduje się w Raciborzu przy ul. Sempołowskiej 5. Dom ten dysponuje 20 miejscami dla kobiet z dziećmi i kobiet w ciąży.

 

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa, o której mowa w art. 47 ustawy- stanowi zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin znajdujących się w kryzysie, w tym dotkniętych przemocą.

Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. W ramach interwencji kryzysowej udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia dostępnego przez całą dobę.

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Dom dla Matek z Dziećmi "MAJA" działa zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r., w sprawie domów dla matek z dziećmi i kobiet w ciąży.

Osoba ubiegająca się o skierowanie do powyższego domu składa wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Ośrodki pomocy społecznej przygotowują i przekazują do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dokumentację Strony zawierającą:

  • wniosek osoby ubiegającej się o skierowanie do domu,
  • rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie do domu lub przez pracownika socjalnego domu,
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do umieszczenia w domu,
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia dziecka,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • opinię ośrodka zawierającą uzasadnienie pobytu w domu.

Po skompletowaniu dokumentacji Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wydaje decyzję kierującą do powyższego Domu.

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:30
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 13:30

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

galerie