RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO , że: 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz, sekretariat@ops-raciborz.pl, tel. (32) 415 26 50
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to:beata.franiczek@ops-raciborz.pl.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja statutowych i ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku,
 • wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa - art. 6 ust. 1 lit . c RODO,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora - art. 6 ust. 1 lit . e RODO
 1. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom, podmiotom przetwarzającym oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.
 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:

       1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,

       2) sprostowania danych osobowych,

       3) żądania usunięcia danych osobowych,

       4) żądania ograniczenia przetwarzania,

       5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

       6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

       7) wniesienia skargi do organu nadzorczego:

 Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

 1. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją ich niedopełnienia będzie brak możliwości realizacji sprawy.
 2. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu. 

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00

 

Napisz do nas:

* Pola wymagane