RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:
1)   Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną/kuratelą jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu p. Halina Sacha, dane kontaktowe: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 26 50. 
2)   Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: p. Sylwia Kochman, e-mail: iodo@ops-raciborz.pl
3)   Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną/kuratelą przetwarzane będą w celu: realizacji statutowych i ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, zawarcia i realizacji umowy . Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.
4)   Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust.1 lit.a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku;
 • wykonanie umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcie działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem umowy art.6 ust.1 lit.b RODO;
 • wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa art.6 ust.1 lit.c RODO;
 • działaniem niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej prawa  art.6 ust.1 lit.d RODO
 • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora art.6 ust.1 lit.e RODO;
 • wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa art.6 ust.1 lit.c i e RODO:
 • ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 • ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
 • ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna
 • ustawa z dnia 7 lipca 2017r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
 • ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
 • ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
 • ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • ustawa z dnia 4 listopada2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem"
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy
 • ustawa z dnia 29 września 1994r o rachunkowości
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
 • ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
 • ustawa z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991r
 • ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
 • ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
5)      Jeżeli będzie to konieczne, dane Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną/kuratelą będą udostępniane innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa i do przetwarzania danych osobowych, a które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w procesie ich przetwarzania w poufności oraz w tajemnicy.                  
6)      Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną/kuratelą nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7)      Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną/kuratelą nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.
8)      W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną/kuratelą jest wymogiem ustawowym lub umownym nie podanie danych osobowych skutkuje:
a) brakiem możliwości realizacji wniosku, w tym uprawnień Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną/kuratelą i obowiązków ustawowych Administratora, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności wymienionych w pkt 4
b) brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
9)      Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną/kuratelą będą przechowywane przez okreswynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
10)   Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych i danych Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną/kuratelą oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres e-mailowy iodo@ops-raciborz.pl
W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw mogą Państwo zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu lub przesłać wniosek na adres ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz, listownie lub drogą elektroniczną: iodo@ops-raciborz.pl
Tutejszy organ – Administrator danych osobowych - bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.
11)   Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka/osoby pozostającej pod Pani/Pana opieką prawną/kuratelą narusza przepisy RODO.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE REJESTRACJI ROZMÓW TELEFONICZNYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:
1.Administratorem danych osobowych zebranych w procesie nagrywania rozmów telefonicznych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Dane kontaktowe Administratora: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 26 50.
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman, z którym można skontaktować się za pomocą e-mail: iodo@ops-raciborz.pl
3.Rejestracja rozmów telefonicznych stosowana jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi Pani/Pana spraw.
4.Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pomocą rejestrowania rozmów telefonicznych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
5.Zapisy z nagranych rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych, w praktyce do ich nadpisania, jednak nie dłużej niż dwa miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym zarejestrowana rozmowa stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie kryterium okresu czasu określonego powyżej, nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
6.Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa (mogą to być organy prowadzące postępowanie np. policja, prokuratura, sąd, które działają na podstawie odrębnych przepisów).
7.Zgodnie z katalogiem praw przewidzianych w RODO, ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody).
8.Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych.
9.Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
10.Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
                
 
 

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
FAX: 32 419 06 59
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:00
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 14:00

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Napisz do nas:

* Pola wymagane