KLAUZULA dot. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW OPS W RACIBORZU W ZAKRESIE ZŁOŻONEJ SKARGI LUB WNIOSKU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, dane kontaktowe: ul. Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 26 50.

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: p. Sylwia Kochman, e-mail: iodo@ops-raciborz.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wszczęcia oraz prowadzenia postępowania w zakresie rozpatrzenia złożonej skargi lub wniosku. Podstawą prawną na gruncie RODO jest art. 6 ust. lit. c RODO. Na gruncie prawa krajowego podstawę prawną stanowi art. 221 i art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Pani/Pana dane osobowe mogę być natomiast udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa do pozyskiwania Pani/Pana danych osobowych.

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkujebrakiem możliwości rozpatrzenia skargi bądź wniosku zgodnie z brzmieniem § 8 Rozporządzenia
    Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okreswynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych.

9) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, w celu skorzystania z wskazanych wyżej praw mogą
    Państwo zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu lub przesłać wniosek na adres ul. henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz, listownie lub drogą elektroniczną: iodo@ops-raciborz.pl

Tutejszy organ – Administrator danych osobowych - bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. w terminie miesiąca od otrzymania żądania informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

10)Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

galerie