Informacja dotycząca rekrutacji do Dziennego Domu "przy Placu Wolność"

Zestaw znaków w poziomie, kolejno od lewej Znak Funduszy Europejskich- Program Regionalny, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Województwa Śląskiego, Znak Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, iż na mocy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 15 stycznia 2021r. działalność mogą wznowić Ośrodki Wsparcia, Dzienne Domy Pomocy Społecznej. Zatem informujemy, iżrozpoczyna się rekrutacja uczestników do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w ramach projektu „Wsparcie organizacji usług społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne,  Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- RIT.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Wolności dysponuje jednocześnie 30-oma miejscami. Mając na uwadze obecną sytuację spowodowaną pandemią w pierwszej kolejności planujemy objąć rekrutacją 12 osób. Jednocześnie informujemy, że  nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym począwszy od dnia 10 maja br. Weryfikacja złożonych dokumentów nastąpi nie później niż w ostatni dzień roboczy danego miesiąca. W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa.

Przydatne informacje oraz wymagane dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne są pod linkiem:

Dzienny Dom przy "Placu Wolności" - dokumenty do naboru