Praktyczne informacje dla mieszkańców oraz organizacja pracy w Ośrodku od dnia 9 kwietnia 2021 roku

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, iż w związku z panującą sytuacją w kraju i wprowadzonymi obostrzeniami, obsługa Klientów Ośrodka odbywa się bezpośrednio w obowiązującym reżimie sanitarnym. Planując wizytę prosimy o dostosowanie się do obowiązujących zaleceń.

Bezpośrednia obsługa klientów Ośrodka odbywa się wg następujących zasad:                             

(dot. ul. Sienkiewicza, Skłodowskiej, Londzina, Placu Wolności).

a) przyjęcie strony w tut. Ośrodku odbywa się w wyznaczonym miejscu z zachowaniem obowiązującego rygoru sanitarnego, po uprzedniej rejestracji w zeszycie wejść/wyjść.

b) podczas przyjęcia strony pracownik zachowuje odległość nie mniejszą niż 1,5 metra.

c) w jednym czasie na terenie Ośrodka przebywać może wyłącznie jedna osoba z zewnątrz (dot. siedziby Ośrodka), w przypadku Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych jednocześnie mogą przebywać dwie osoby z zewnątrz.;

d) przyjęcie strony na terenie Ośrodka następuje po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym na ustaloną godzinę, z wyłączeniem spraw niecierpiących zwłoki ze względu na stan zdrowia;

e) strona wchodząca na teren Ośrodka zobowiązana jest zdezynfekować dłonie, założyć maseczkę i zaleca się aby miała założone rękawice ochronne.

f) w celu złożenia wniosków w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych zaleca się w pierwszej kolejności skorzystanie z możliwości elektronicznego złożenia wniosku. W przypadku bezpośredniego wizyty należy przestrzegać obowiązującego reżimu sanitarnego. Jednocześnie prosimy nie gromadzić się przed budynkiem Działu Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych.

W dniu wypłat z kasy obowiązuje zasada 1 osoby przy okienku kasowym, pozostałe osoby oczekują na zewnątrz z zachowaniem reżimu sanitarnego. W celu pobrania świadczeń należy przychodzić na wyznaczoną godzinę. Prosimy ze względu na Państwa bezpieczeństwo nie gromadzić się wcześniej przed Ośrodkiem.

Niezmienna pozostaje forma przekazywania korespondencji (wniosków/ skarg i innych pism) do tut. Ośrodka. W tym celu należy skorzystać ze skrzynki podawczej zamieszczonej na zewnątrz budynku przy ul. Sienkiewicza 1.  

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu pełnią telefoniczny dyżur w godzinach od 7.30 do 19.00 pod numerem telefonu: 32 415 2650.

Dane teleadresowe Ośrodka Pomocy Społecznej dostępne są pod następującym linkiem: http://www.ops-raciborz.pl/kontakt.html

e-mail do Ośrodka Pomocy Społecznej: sekretariat@ops-raciborz.pl

link do strony Ośrodka Pomocy Społecznej : www.ops-raciborz.pl

Kontakt za pośrednictwem platformy E-PUAP: /OPSRaciborz/SkrytkaESP

Na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego PSI.6334.9.2021, z dnia 15 stycznia 2021r., została uchylona decyzja o wstrzymaniu działalność Dziennego Domu Pomocy Społecznej „przy Placu Wolności”.

Informacje w zakresie Dziennego Domu Pomocy Społecznej dostępne są pod linkiem http://www.ops-raciborz.pl/aktualnosci/wsparcie-organizacji-uslug-spolecznych-1.html

W przypadku pytań można kontaktować się także pod numerem tel. 32 415 2650, bądź za pośrednictwem e-maila: sekretariat@ops-raciborz.pl, osrodekwsparcia@ops-raciborz.pl

Kasa tut. Ośrodka czynna jest wyłącznie jeden raz w miesiącu w celu wypłaty świadczeń dla osób, które nie posiadają rachunku bankowego. W dalszym ciągu prosi się o wskazywanie numeru rachunku bankowego na który wypłacane będą należne świadczenia. Należnych wpłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na jeden ze wskazanych rachunków bankowych. W tytule przelewu należy podać: tytuł zobowiązania oraz imię i nazwisko zobowiązanego. Numery rachunków do wpłat:

28 1050 1328 1000 0004 0003 3049

66 1050 1328 1000 0004 0025 0809

Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie informuje, iż wszelkie zapytania związane z procedurą "Niebieskiej Karty" należy kierować do dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu zgodnie z rejonem zamieszkania. Termin powrotu do procedur zwyczajowo mających miejsce, zostanie podany do Państwa wiadomości na stronie Ośrodka.

Przydatne kontakty i linki:

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Raciborzu:

tel. 32 459 41 32, https://www.gov.pl/web/psse-raciborz

Całodobowa infolinia NFZ o koronawirusie: tel. 800 190 590,

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego,

tel. 606 878 220, e-mail: zk@um.raciborz.pl

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

https://www.gov.pl/web/rodzina/pomoc-osobom-w-kwarantannie2

Urząd Miasta Racibórzhttps://www.raciborz.pl/

Koronawirus: https://www.gov.pl/web/koronawirus