Wsparcie organizacji usług społecznych - informacje o projekcie

Zestaw znaków w poziomie, kolejno od lewej Znak Funduszy Europejskich- Program Regionalny, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Województwa Śląskiego, Znak Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny 

Informacja o zakończeniu realizacji projektu

Informujemy o zakończeniu z dniem 29.12.2022 r. realizacji projektu pn. „Wsparcie organizacji usług społecznych”.

Jednocześnie informujemy o gotowość do kontynuacji usług oferowanych w ramach projektu, a zainteresowane osoby nadal mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

• usługi społeczne i opiekuńcze - Dzienny Dom - aktualnie brak wolnych miejsc,

• usługi mieszkalne – mieszkania wspomagane - liczba dostępnych miejsc 4 (dwa mieszkania dwuosobowe).

Dodatkowo informujemy, że nabór prowadzony jest w trybie ciągłym.

Projekt „Wsparcie organizacji usług społecznych” realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne  dla poddziałania: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT. 

Wydatki kwalifikowane projektu: 1 750 670,00

Wkład z Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 488 069,50

Wkład budżetu Państwa: 140 053,60

Wkład budżetu jednostek samorządu terytorialnego: 122 546,90

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu

Okres realizacji projektu: październik 2020 – 29 grudzień 2022 

Cel projektu: Wzrost, jakości i dostępności usług społecznych zapobiegających ubóstwu i/lub wykluczeniu społecznemu w mieście Racibórz poprzez uruchomienie usług społecznych w społeczności lokalnej, w postaci Ośrodka Wsparcia, działającego, jako dzienny domu pomocy z 30 miejscami, udostępnienie 16 mieszkań wspomaganych z 20 miejscami oraz zapewnienia usług społecznych dostosowanych do potrzeb 60 osób zamieszkujących w Raciborzu, a zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu pod numer tel. 32 400 5080, e-mail:osrodekwsparcia@ops-raciborz.pl

W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc, tworzona jest lista rezerwowa.

Wymagane dokumenty oraz regulamin rekrutacji w załącznikach poniżej.