Grupa docelowa projektu pn. Wsparcie organizacji usług połecznych

Zestaw znaków w poziomie, kolejno od lewej Znak Funduszy Europejskich- Program Regionalny, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Województwa Śląskiego, Znak Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny

Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń:

Informujemy, iż proces rekrutacji do zadania nr 2 realizowanego w ramach projektu WND-RPSL.09.02.02-24-01H5/19-009 mieszkania wspomagane ma charakter ciągły. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. O wynikach rekrutacji osoba ubiegająca się o mieszkanie jest informowana indywidualnie. W celu ubiegania się o mieszkanie wspomagane nalezy złożyć dokumenty, które dostępne sa pod linkiem: Wsparcie organizacji usług społecznych- dokumenty do naboru

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32 400 5080, e-mail: osrodekwsparcia@ops-raciborz.pl

Na dzień 13 kwietnia pozostają wolne 2 mieszkania dwuosobowe.

Miejsce przyjmowania : ul. Henryka Sienkiewicza 1, Plac Wolności 8-9.

Sposób: tradycyjnie, osobiście, skan na e-maila (z obowiązkiem późniejszego dostarczenia oryginałów).

Na bieżąco będzie udzielana informacja telefoniczna i pomoc w zakresie dostarczenia kompletów dokumentów pod numerem telefonu: 32 400 5080.

Decyzja o przyznaniu wsparcia w postaci usług społecznych, w tym mieszkań wspomaganych poprzedzona indywidualną oceną sytuacji życiowej.

Zasady dostępu:

 • zamieszkanie w Raciborzu
 • zaliczenie do grupy osób niepełnosprawnych lub niesamodzielnych
 • nie odbywanie kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym

Dodatkowe zasady dostępu:

 • +1 pkt – osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  z niepełnosprawnością sprzężoną (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych)
 • +1 pkt – osoby doświadczającej wielokrotnego wykluczenia społecznego, z powodu więcej niż jednej z przesłanek podanej przy definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
 • +1 pkt korzystających z PO PŻ (wsparcie nie powiela działań otrzymanych z PO PŻ).

Dokumenty:

 • Niepełnosprawność – na podstawie orzeczenia;
 • Niesamodzielność- na podstawie oświadczenia o byciu osobą niesamodzielną wraz z wypełnioną skalą Barthel;
 • Formularz zgłoszeniowy z niezbędnymi oświadczeniami: o sytuacji materialnej, zgoda na przetwarzanie danych osobowych, współfinansowaniu z EFS (stosowne druki zostaną udostępnione na stronie w późniejszym terminie);
 • W przypadku mieszkań wspomaganych do wyżej wymienionych dokumentów należy dołączyć wniosek o przyznanie pomocy w formie usług w mieszkaniu wspomaganym (stosowny druk zostanie udostępniony w późniejszym terminie);
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, opinię psychologa o osobie przyjmowanej.