Informacja dotycząca rekrutacji do projektu "Wsparcie organizacji usług społecznych"

Zestaw znaków w poziomie, kolejno od lewej Znak Funduszy Europejskich- Program Regionalny, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Województwa Śląskiego, Znak Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu „Wsparcie organizacji usług społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne,  Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- RIT.

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż proces rekrutacji do zadania nr 2 realizowanego w ramach projektu WND-RPSL.09.02.02-24-01H5/19-009 mieszkania wspomagane ma charakter ciągły. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej odbywają się nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. O wynikach rekrutacji osoba ubiegająca się o mieszkanie jest informowana indywidualnie. W celu ubiegania się o mieszkanie wspomagane należy złożyć dokumenty, które dostępne sa pod linkiem: Wsparcie organizacji usług społecznych- dokumenty do naboru

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 32 400 5080, e-mail: osrodekwsparcia@ops-raciborz.pl

Na dzień 13 kwietnia pozostają wolne 2 mieszkania dwuosobowe.

 

Mieszkanie wspomagane  to usługa społeczna świadczona w społeczności lokalnej w postaci mieszkania lub domu, przygotowującego osoby w nim przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

- Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności( wymagany dokument potwierdzający niepełnosprawność) lub niesamodzielności (wymagane zaświadczenie lekarski z oceną wg skali Barthel)

- Osoby będące mieszkańcami miasta Racibórz

- Osoby, które nie odbywają kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Co oferujemy w ramach projektu?

- Pobyt czasowy lub stały w mieszkaniu przystosowanym dla osób niepełnosprawnych,

- Wsparcie opiekuna mieszkań wspomaganych, pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta w zakresie niezbędnym do samodzielnego funkcjonowania osoby,

- Możliwość wyposażenia mieszkania we własne meble i sprzęty,

- Możliwość korzystania osób zakwalifikowanych z organizowanych przez Ośrodek Wsparcia warsztatów i usług aktywizujących.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanego programu wspierania ustalonego w kontrakcie.

Ze względu na sytuację epidemiczną zarówno rekrutacja jak też realizacja wsparcia będzie się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Jakie dokumenty należy złożyć?

- Formularz zgłoszeniowy dla kandydata do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu wspomaganym.

- Orzeczenie o niepełnosprawności lub oświadczenie o niesamodzielności (potwierdzone w dalszym etapie rekrutacji zaświadczeniem lekarskim z oceną wg skali Barthel na odpowiednich formularzach)

- W dalszym etapie po wstępnej kwalifikacji kandydata wymagana też będzie opinia psychologa o osobie przyjmowanej do mieszkań wspomaganych.

 

Informacja o rekrutacji.docx

Informacja o rekrutacji.docx (docx, 45.49 kb)

Informacja

 

galerie