Podstawowe informacje dotyczące Dziennego Domu oraz mieszkań wspomaganych

Zestaw znaków w poziomie, kolejno od lewej Znak Funduszy Europejskich- Program Regionalny, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Województwa Śląskiego, Znak Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny

Dzienny Dom

funkcjonować będzie w dni robocze w godzinach 8.00-18.00 zapewniając 30 miejsc dziennego pobytu. Budynek zrewitalizowany i wyposażony w ramach projektu „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji”.

  • miejsce przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, przestrzeń bez barier;
  • opracowanie indywidualnych planów pracy z każdą osobą;
  • miejsce zaspokojenia życiowych potrzeb;
  • usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne;
  • zajęcia terapeutyczne, plastyczne, muzyczne, wspierające ruchowo, kulturalne, rekreacyjne, spotkania towarzyskie, pomoc we wzmacnianiu i rozwijaniu aktywności oraz samodzielności życiowej;
  • pomoc psychologiczna, poradnictwo, wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego;
  • zapewnienie dwóch posiłków dziennie.

 

Liczba wspartych w projekcie miejsce świadczenia usług opiekuńczych – 30

Liczba uczestników objętych wsparciem – 40 z czego 20 kobiet i 20 mężczyzn

 

Mieszkania wspomagane

w ilości 16, 4 mieszkania dwuosobowe, 12 mieszkań jednoosobowych. Wyposażenie mieszkań w ramach projektu „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowanych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji” zawiera: kuchenkę elektryczną, zlew, szafkę pod zlew, wyposażenie łazienki, która jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Opłata za mieszkanie na zasadzie ryczałtu (płatność miesięczna). Pobyt w mieszkaniu na podstawie umowy cywilno-prawnej
i regulaminu. Mieszkańcy będą mieli możliwość przeniesienia do mieszkania swojego wyposażenia. Dopuszczalne formy pobytu w mieszkaniu: na czas określony/na czas nieokreślony.

 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych – 20

Liczna uczestników objętych wsparciem – 20 z czego 10 kobiet i 10 mężczyzn