Informacja dotycząca rekrutacji do Dziennego Domu "przy Placu Wolności"

Zestaw znaków w poziomie, kolejno od lewej Znak Funduszy Europejskich- Program Regionalny, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Województwa Śląskiego, Znak Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny

Informacja dotycząca rekrutacji uczestników do projektu „Wsparcie organizacji usług społecznych” w ramach zadania 1 Utworzenie i funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia.

Szanowni Państwo,

Trwa rekrutacja uczestników do Dziennego Domu Pomocy Społecznej w ramach projektu „Wsparcie organizacji usług społecznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 , oś Priorytetowa IX: Włączenie społeczne,  Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych- RIT.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Wolności dysponuje jednocześnie 30-oma miejscami. Nabór prowadzony jest trybie ciągłym począwszy od dnia 10 maja 2021r. Weryfikacja złożonych dokumentów odbywać się będzie nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.
W przypadku wyczerpania limitu wolnych miejsc, tworzona będzie lista rezerwowa. 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przy Pl. Wolności realizuje usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej mające na celu zapewnienie uczestnikom projektu wsparcia asystenckiego, pomocy środowiskowej oraz doraźną pomoc w zdarzeniach losowych. W ramach projektu zaplanowano również działania skupiające się na wzmacnianiu aktywności i samodzielności życiowej uczestników.

Dzienny Dom Pomocy Społecznej funkcjonować będzie w dni robocze w godzinach 8.00-18.00.

Kto może wziąć udział w projekcie?

Osoby spełniające łącznie poniższe warunki:

 - Osoby z orzeczeniem niepełnosprawności (wymagany dokument potwierdzający niepełnosprawność) lub osoby z orzeczeniem o niesamodzielności (wymagane zaświadczenie lekarskie z oceną wg skali Barthel),

 -  Osoby będące mieszkańcami miasta Racibórz,

 -  Osoby, które nie odbywają kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Co oferujemy w ramach projektu?

- Usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze,

- Możliwość korzystania z sali rehabilitacyjnej wyposażonej w specjalistyczny sprzęt,

- Możliwość korzystania z pracowni IT,

- Obiady dla uczestników- catering,

- Zajęcia terapeutyczne, plastyczne, muzyczne i wspierające ruchowo, zajęcia kulturalne,

-Pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego,

- W zależność od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i obowiązując obostrzeń, w ramach projektu planuje się organizację wyjść do kina, teatru, wycieczki itp.

Ze względu na sytuację epidemiczną zarówno rekrutacja jak też realizacja wsparcia będzie się odbywać z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Jakie dokumenty należy złożyć?

- Formularz zgłoszeniowy dla kandydata do korzystania z Dziennego Domu Pomocy,

- Orzeczenie o niepełnosprawności lub oświadczenie o niesamodzielności (zaświadczenie lekarskie z oceną wg skali Barthel),

- Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla osoby ubiegającej się o skierowanie do Dziennego Domu Pomocy,

- Ankieta dla uczestników projektu.

REKRUTACJA PROWADZONA JEST TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA MIEJSC!

Więcej informacji odnośnie projektu można uzyskać, kontaktując się z biurem projektu.

Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz  od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 – 11.00 pod numerem tel. 32 415 26 50 (wew.139), e-mail: sekretariat@ops-raciborz.pl tel. 32 415 26 50 lub

DDPS „przy Placu Wolności”, Plac Wolności 8-9, 47-400 Racibórz od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00.

e-mail: osrodekwsparcia@ops-raciborz.pl tel. 32 400 50 80

Informacje w zakresie Dziennego Domu Pomocy Społecznej dostępne są pod linkiem AKTUALNOŚCI Wsparcie organizacji usług społecznych  

 

galerie