Informacje w zakresie udzielania ewentualnej pomocy dla osób poszkodowanych w skutek nawałnic

 

Informujemy, iż osoby lub rodziny, które poniosły straty wskutek nawałnic, jakie dotknęły w ostatnich dniach Gminę Racibórz mogą ubiegać się o pomoc zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Przepisy ustawy o pomocy społecznej nie określają kwoty wysokości zasiłków. Organ określa ją samodzielnie biorąc pod uwagę sytuacje osób poszkodowanych oraz możliwości finansowe gminy.

O pomoc należy wnioskować w Ośrodku Pomocy Społecznej w Raciborzu przy ulicy Henryka Sienkiewicza 1.


Każdy zgłoszony wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie w oparciu o poniższe.

Wyciąg  z USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Art.  2.  [Pojęcie i organy pomocy społecznej]

1.  Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

2.  Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Art.  3.  [Zasady i cele pomocy społecznej]

1.  Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2.  Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie sytuacjom, o których mowa w art. 2 ust. 1, przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

3.  Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy.

4.  Potrzeby osób i rodzin korzystających z pomocy powinny zostać uwzględnione, jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej.

 

Art.  39.  [Zasiłek celowy]

1.  W celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej może być przyznany zasiłek celowy.

2.  Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

 

Art.  40.  [Zasiłek celowy w sytuacji klęsk i zdarzeń losowych]

1.  Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego.

2.  Zasiłek celowy może być przyznany także osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

3.  Zasiłek celowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Art.  41.  [Zasiłki i pomoc rzeczowa przyznawane w szczególnych przypadkach]

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany:

1) specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi;

2) zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

 

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym ukształtowany został pogląd, że wykładnia art. 40 u.s.p. nie powinna być dokonywana w oderwaniu od pozostałych przepisów ustawy, w tym przede wszystkim od pozostałych przepisów dotyczących zasiłku celowego. Zgodnie z wymienionym wyżej przepisem zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby życiowej. Dla przyznania zasiłku celowego w oparciu o regulacje art. 40 ust. 1 i 2 u.p.s. nie jest więc wystarczające poniesienie szkody w wyniku zdarzenia losowego czy klęski żywiołowej lub ekologicznej. Dla przyznania zasiłku konieczne jest także ustalenie, że pomimo wykorzystania własnych środków i możliwości, osoba lub rodzina ubiegająca się o zasiłek nie są w stanie zaspokoić niezbędnych potrzeb życiowych.

Wynika to także z przepisu art. 3 ust. 1 u.p.s., który określa, iż pomoc społeczna ma wspierać osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwić im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Przepis art. 40 normuje szczególne zasady przyznawania zasiłku celowego, bowiem w wyjątkowych sytuacjach mogą otrzymać go osoby lub rodziny przekraczające ustalone w ustawie kryterium dochodowe. Jednakże uchylenie kryterium dochodowego nie oznacza uchylenia celu w jakim udzielana jest pomoc społeczna, tj. wspieranie osób w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb. w sposób jednoznaczny, że z art. 40 ust. 1 i 2 u.p.s. nie należy wywodzić bezwzględnego prawa do odszkodowania za straty poniesione w wyniku zdarzeń wymienionych w przepisie. Zasiłek celowy nie służy rekompensacie strat, nie ma więc charakteru odszkodowawczego, ale ma umożliwić przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Prawa do zasiłku celowego na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 u.p.s. nie nabędą osoby lub rodziny, których możliwości mieszkaniowe pozwalają na zaspokojenie potrzeb życiowych w innym miejscu, niż to dotknięte zdarzeniem losowym, klęską żywiołową lub klęską ekologiczną. Tym bardziej prawa do zasiłku celowego na podstawie komentowanego przepisu nie nabędą osoby, których nieruchomości lub mienie dotknięte zdarzeniami wskazanymi w przepisie stanowią dodatkowy majątek wnioskodawcy, który nie jest jego ośrodkiem spraw życiowych i nie służy zaspokajaniu jego potrzeb życiowych (np. dom letniskowy lub ogródek działkowy), że jedynym formalnym kryterium przyznania wnioskodawcy zasiłku celowego na podstawie art. 40 ust. 1 i 2 u.p.s. jest poniesienie przez tę osobę (rodzinę) straty w wyniku zdarzeń opisanych w ww. przepisie.

 

Informacje ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie ewentualnego udzielania pomocy poszkodowanym w skutek klęsk żywiołowych dostępne są pod linkiem: USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH

W przypadku pytań lub wątpliwości kontakt z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej możliwy jest w godzinach pracy Ośrodka pod numerem: 32 415 26 50.

Godziny pracy Ośrodka dostępne są pod następującym linkiem: GODZINY URZĘDOWA

 

DANE KONTAKTOWE

ADRES: ul. Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz
TELEFON 32 4152650, 32 4190642, 32 4190643
E-MAIL: sekretariat(malpka)ops-raciborz.pl
NIP: 639 16 96 887
REGON: 003457272
PON. 7:00 - 15:00
WT. 7:00 - 16:30
ŚR. 7:00 - 15:00
CZW. 7:00 - 15:00
PT. 7:00 - 13:30

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pomocą formularza kontaktowego jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów leżących po stronie Administratora (komunikacja z osobami korzystającymi z formularza kontaktowego). Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu złożenia odpowiedzi na zapytanie. Dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom. Dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

Napisz do nas:

* Pola wymaganegalerie