Dodatek mieszkaniowy

DODATEK MIESZKANIOWY

Komu przysługuje dodatek:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny

 

Kryteria dochodowe:

Średni miesięczny dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia społeczne na jednego członka gospodarstwa w okresie pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie powinien przekraczać od 01.03.2021 r. :

 • 125% kwoty najniższej emerytury na osobę w rodzinie, to jest kwoty 1563,60 zł
 • 175% kwoty najniższej emerytury na osobę samotną, to jest kwoty 2189,04 zł

Wysokość najniższej emerytury wynosi 1250,88 zł.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

 

Do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 z późn.zm),
 • świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 luty 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. poz.195 z późn.zm)
 • dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj.Dz.U z 2016 r. poz.575 z poźn.zm.).

 

Zgodnie z uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego (I OPS 8/09) z dnia 10 grudnia 2009 r. do dochodu gospodarstwa domowego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca o dodatkach mieszkaniowych, nie będzie wliczany dodatek pielęgnacyjny określony w art. 75 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz.887 z późn. zm.)

 

Kryteria dot. powierzchni lokalu:

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć dla:

 • 1 osoby 35m2 + 30%=45,5m2
 • 2 osób 40m2 + 30%=52,0m2
 • 3 osób 45m2 + 30%=58,5m2
 • 4 osób 55m2 + 30%=71.5m2
 • 5 osób 65m2 + 30%=84.5m2
 • 6 osób 70m2 + 30%=91,0m2

 

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 - jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna , której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły ds Orzekania o Niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.Dz. U. z 2016 r,  poz. 2046 z późn. zm. ).

Do osób niepełnosprawnych, które legitymują się orzeczeniem zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności wydanym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 08.10.2004r. o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 240, poz. 2406) oraz osób legitymujących się orzeczeniami o niepełnosprawności - Ustawa z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U. 2016 r,, poz.2046, z późn. zm. ). konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju może być udokumentowana w szczególności zaświadczeniem lekarskim lub opinią biegłego.

 

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny
 • wykaz miesięcznych wydatków ponoszonych za korzystanie z lokalu
 • deklaracja o wysokości dochodów za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc składania wniosku, strona składa w obecności pracownika
 • zaświadczenia o wysokości dochodów brutto (pomniejszonych o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenie - emerytalne, rentowe i chorobowe) z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku w przypadku, gdy wniosek składa właściciel domu jednorodzinnego
 • w przypadku, gdy wniosek składa najemca/ podnajemca należy przedstawić umowę najmu/ podnajmu.

Dodatkowe informacje

 • wnioski składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej - Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych , 47-400 Racibórz ul. M. C. Skłodowskiej 5,
 • dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku,
 • w celu zachowania ciągłości dodatku mieszkaniowego wniosek należy złożyć w miesiącu w którym kończy się dotacja,
 • odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Odwołanie należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych.

Dopłaty do czynszu – dla kogo, od kiedy, ile można uzyskać?

Z dniem 5 stycznia weszły  w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”. Aby  otrzymać  dofinansowanie do mieszkania  w postaci dopłaty do czynszu należy spełnić nie tylko kryterium dochodowe i metrażowe, od których uzależnione jest otrzymanie dodatku mieszkaniowego. Dodatkowe warunki ubiegania się o dopłatę do czynszu to:

 • utrata średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy lub podnajemcy – osiągniętego w 2019 r. o co najmniej 25% w stosunku do średniego miesięcznego dochodu, przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy, poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 • niepobieranie dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę do czynszu w okresie wcześniejszym;
 • posiadanie przed 14 marca 2020 r. statusu najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (warunek ten będzie spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu, jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany w dniu 14 marca 2020 r.).

Wysokość dodatku mieszkaniowego, powiększonego o dopłatę, stanowi 75% miesięcznego czynszu, opłacanego przez najemcę lub podnajemcę – nie może jednak być wyższy niż 1 500 zł miesięcznie;

Termin na złożenie wniosków mija 31 marca 2021r.

druki do pobrania 

Druki do pobrania- dodatek mieszkaniowy

galerie