Domy pomocy społecznej

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której rodzina i gmina nie może zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Osobę taką kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

  • osób w podeszłym wieku;
  • osób przewlekle somatycznie chorych;
  • osób przewlekle psychicznie chorych;
  • dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
  • dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
  • osób niepełnosprawnych fizycznie;
  • osób uzależnionych od alkoholu.

Na terenie Raciborza znajdują się dwa Domy Pomocy Społecznej, tj.:

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"- dom przeznaczony dla osób w podeszłym wieku

ul. Grzonki 1

centrala: 32 415 31 36, 32 415 86 89

sekretariat: tel/fax: 32 415 20 01

Dom Pomocy Społecznej "Dom św. Notburgi"- dom przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych

Pl. Jagiełły 3

tel/fax: 32 415 46 27galerie