Pomoc bezdomnym – udzielenie schronienia

Osobą bezdomną - w myśl art. 6 pkt 8 ustawy o pomocy społecznej - jest osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowaną na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osobę niezamieszkującą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust.2 cyt. ustawy). W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie oraz w sprawach niecierpiących zwłoki, właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie (art. 101 ust. 3). Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce zameldowania tej osoby na pobyt stały jest zobowiązana do zwrotu wydatków gminie, która przyznała świadczenie w miejscu pobytu (art. 101 ust. 3 i 7).

W myśl art. 48 ustawy o pomocy społecznej osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona.

Zgodnie z art. 48 a ust. 1 udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Z kolei art. 48 a ust. 2 stanowi, iż schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu wydaje skierowania do Schroniska dla Bezdomnych "ARKA N." tylko osobom, które mają ostatni meldunek na pobyt stały na terenie Gminy Racibórz. Skierowanie wydawane jest w formie decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie niepieniężne w formie schronienia.

Na terenie Gminy Racibórz Schronisko dla Bezdomnych "ARKA N" mieści się przy ul. Wiejskiej 18 A. Schronisko, na zloecenie Gminy zapewnia 45 miejsc dla mężczyzn i 5 miejsc dla kobiet. Na podstawie Zarządzenia Nr 1063/2020 Prezydenta Miasta Racibórz zadanie publiczne: Udzielenie schronienia oraz posiłku dla osób bezdomnych skierowanych w trybie ustawy o pomocy społecznej z terenu miasta Racibórz dla 45 mężczyzn i 5 kobiet z zakresu: Pomoc społeczna w tym, pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób na rok 2021. Powyższe zadanie realizuje Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka "Tęcza".

Tymczasowe schronienie - w myśl art. 48 a ust. 4 - może być udzielone również w formie ogrzewalni, która umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące. Pomoc przyznawana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a wydatki poniesione za udzieloną pomoc nie podlegają zwrotowi (art. 48 a ust. 8).

Na terenie Gminy Racibórz ogrzewalnia na 15 bezdomnych osób (kobiet i mężczyzn), mieszcząca się w budynku kontenerowym przy ul. Wiejskiej 18 A jest czynna w okresie zimowym.

galerie