Usługi opiekuńcze

Zgodnie z art. 50 ust. o pomocy społecznej:

 1. Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.
 2. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
 3. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.
 5. Ośrodek pomocy społecznej albo centrum usług społecznych, o którym mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.
 6. Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych i kwalifikacje osób świadczących te usługi oraz warunki i tryb ustalania i pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, jak również warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat, ze względu na szczególne potrzeby osób korzystających z usług, uwzględniając sytuację materialną tych osób.

Usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców miasta Racibórza w okresie od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia 2021r.,były świadczone przez Ośrodek Pomocy Sopłecznej w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 1, natomoiast od dnia 1 maja do 30 września 2021r.będą świadczone przez Nanny Express Sp. z o.o. z siedzibą Al. Wincentego Witosa 31/105, 00-710 Warszawa.

Zgodnie z Zarządzeniem nr OPS.0202.40.2021, koszt jednej godziny usługi od dnia 1.05.2021r. do 30.09.2021r. wynosi:

 1. usługi opiekuńcze 28,00 zł;
 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze 28,00 zł;
 3. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 35,00 zł;

Zgodnie z Zarządzeniem nr OPS.0202.35.2021, koszt jednej godziny usługi od dnia 1.04.2021r. do 30.04.2021r. wynosił:

 1. usługi opiekuńcze 26,00 zł;
 2. specjalistyczne usługi opiekuńcze 29,00 zł;
 3. specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi 35,00 zł;