Program „Dobry Start”

Świadczenie Dobry Start w wysokości  300 zł  (jednorazowo) przysługuje dla wszystkich uczniów w związku z rozpoczęciem roku szkolnego.

 Świadczenie przyznawane jest  bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci uczących się od pierwszej klasy do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. 

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej. 

Wniosek można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). 

 Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada. 

 W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Świadczenie dobry start nie podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.