Program „Za życiem”- świadczenie pieniężne

Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia się żywego dziecka, posiadającego zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu wystawionego prze lekarza mającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii, neurologi dziecięcej, kardiologi dziecięcej lub chirurgii dziecięcej z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub jest zatrudniony w przychodni z którą NFZ zawarł umowę.

Ponadto, podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. Becikowe), świadczenie przysługiwać będzie na podstawie zaświadczenia wystawionego przez ginekologa lub położną mówiące o tym, iż, matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu – wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Świadczenia przysługuje w kwocie 4.000 zł – jednorazowo.

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na dochody.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Świadczenie ma możliwość wsparcia rodziny koordynacją asystenta rodziny  przewidzianą w art.8 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ZA  ŻYCIEM (Dz.U. z 2016r. poz.1860).

Poradnictwo asystenta rodziny obejmuje:

  • przezwyciężanie trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
  • wsparcie psychologiczne;
  • pomoc prawną, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych;
  • dostęp do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

galerie