Jednorazowy zasiłek szkolny

Podstawa prawna:

– art. 90 b, 90c ust. 2 pkt 2, art. 90 e, art. 90m oraz art. 90 n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. z 2004r. Dz. U. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.),

– Uchwała Nr IX/122/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

– Uchwała XIV/205/2012 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów/ zamieszkałych na terenie Miasta Racibórz.

Wymagane dokumenty

– wniosek o przyznanie jednorazowego zasiłku szkolnego (patrz załącznik),

– dokumenty poświadczające wystąpienie zdarzenia losowego.

Opłaty–brak

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.)

Termin udzielenia odpowiedzi

– do miesiąca

Jednostka odpowiedzialna

Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszkaniowych, 47-400 Racibórz ul. Henryka Sienkiewicza 1

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszaniowych lub sekretariacie OPS. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje

1. Pomoc materialna w formie jednorazowego zasiłku szkolnego przysługuje:

1) uczniom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i szkół dla dorosłych,

2) słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia,

3) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży (również niepełnosprawnym) realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

2.O zasiłek ubiegać się mogą:

1) uczniowie którzy ukończyli 18 lat,

2) dla uczniów młodszych rodzice lub opiekunowie,

3) Dyrektor Szkoły do której uczęszcza uczeń.

3. Zasiłek może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego,

2) refundacji poniesionych wydatków zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

4. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej ze względu na wystąpienie zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest m.in.:

1) nagła utrata dochodów rodziny,

2) wystąpienie nagłej choroby lub ciężkiego wypadku ucznia lub członka jego rodziny,

3) śmierć jednego lub obojga rodziców,

4) utrata lub zniszczenie lokalu mieszkalnego rodziny,

5) inne zdarzenia niemożliwe do przewidzenia, a mające wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej.

5.O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

galerie