Stypendia szkolne

Podstawa prawna:

– art. 90 b, 90c ust. 2 pkt 1, art. 90 d, art. 90m ust. 1 oraz art. 90 n ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. Nr 256 z 2004r. poz. 2572 z późn. zm.)

– Uchwała Nr IX/122/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

– Uchwała Nr IX/122/2011 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wymagane dokumenty:

– wniosek o przyzananie zasiłku szkolnego (patrz załącznik),

– oświadczenie o dochodach rodziny lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych opieki społecznej (patrz załącznik),

– oświadczenie o kwotach innych stypendiów przyznanych uczniowi (patrz załącznik),

– opinia dyrektora szkoły (patrz załącznik).

Opłaty – brak

Zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U z 2019r., poz. 1000 z późn. zm.)

Termin udzielenia odpowiedzi

– do miesiąca

Jednostka odpowiedzialna

Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszaniowych ul. Henryka Sienkiewicza 1.

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie należy złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Dodatków Mieszaniowych lub sekretariacie OPS. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Inne informacje

1. Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom:

1) publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych,

2) słuchaczom kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do 24 roku życia,

3) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży (również niepełnosprawnym) realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.

2. O stypendium ubiegać się mogą:

1) uczniowie którzy ukończyli 18 lat,

2) dla uczniów młodszych rodzice lub opiekunowie.

3. Stypendium może być przyznawane jako:

– całkowita lub częściowa refundacja zajęć edukacyjnych wykraczających poza zajęcia szkolne,

– pomoc rzeczowa (np. zakup podręczników, pomocy dydaktycznych),

– dofinansowanie kosztów przejazdu uczniów kształcących się poza miejscem zamieszkania,

– świadczenie pieniężne.

4. Kryterium dochodowe na członka rodziny ubiegającego się o stypendium nie może przekroczyć kwoty 600 zł. netto.

Do kryterium dochodowego wlicza się dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku osiągnięte z tytułu:

1) pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia o dzieło (kwoty brutto po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne i obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych),

2) zasiłków rodzinnych i wychowawczych,

3) dodatków pielęgnacyjnych ze względu na wiek,

4) świadczeń otrzymywanych z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej lub zastępczej,

5) środków za rozłąkę,

6) świadczeń z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

7) prowadzenia gospodarstwa rolnego ustalone wg przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego, który zgodnie z ustawą o pomocy społecznej wynosi 288 zł,

8) alimentów, stypendiów, emerytur i rent w tym rent zagranicznych,

9) dywident i innych periodycznie uzyskanych dochodów zwłaszcza z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania wolnych zawodów,

10) dodatków mieszkaniowych

11) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - potwierdzone przez Urząd Skarbowy, opodatkowanej:

a) podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym i składkami na ubezpieczenie zdrowotne oraz społeczne. Jako różnicę przychodów i kosztów ich uzyskania ustala się za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku w oparciu o wielkości wykazane w deklaracjach podatkowych za okresy od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, ale wysokość obciążenia podatkiem i składkami na ubezpieczenia przyjmuje się z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Jeżeli podatnik wpłaca zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej, a także nie złożył deklaracji, jego dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy w roku;

b) opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – za dochód przyjmuje się zadeklarowaną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne.

Wszystkie źródła dochodu muszą być udokumentowane.

Termin składania wniosków na rok szkolny upływa:

1) dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ponadgimnazjalnych – 15 września każdego roku,

2) dla słuchaczy kolegiów, nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych oraz kolegiów pracowników służb społecznych – 15 października każdego roku.

 

galerie