Program „Za życiem”- poradnictwo

Dnia 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ustawa określa uprawnienia kobiet   w ciąży i ich rodzin do wsparcia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej oraz instrumentów polityki na rzecz rodziny.

Na mocy tejże ustawy kobieta w ciąży i jej rodzina, a w szczególności kobieta w ciąży powikłanej, kobieta w sytuacji niepowodzeń położniczych oraz  rodziny  dzieci, u których  zdiagnozowano „ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, która powstała w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu” jest uprawniona do:

  • poradnictwa w zakresie przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka;
  • wsparcia psychologicznego;
  • pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych oraz dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

Poradnictwo w ww. zakresie koordynowane jest przez asystenta rodziny, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Mieszkanki Raciborza i ich rodziny, które pragną skorzystać z koordynacji asystenta rodziny mogą wystąpić o przyznanie wsparcia do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu przy ul. Sienkiewicza 1, nr Tel.32/415 26 50.

 

Informacje na temat wsparcia dostępne są na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Ministerstwa Zdrowia pod adresami:

Wsparcie dla rodzin z dziećmi- świadczenia rodzinne

Zdrowie i profilaktyka- zdrowie matki i dziecka

 

Do wykazu programów:

Program Wspierania Rodziny dla Miasta Racibórz na lata 2020-2022