KLAUZULA INFORMACYJNA dot. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RACIBORZU

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, dane kontaktowe: ul. Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 26 50.                                           

2) Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: p. Sylwia Kochman, e-mail: iodo@ops-raciborz.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych i ustawowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, a także w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym, a także w ramach sprawowania władzy publicznej.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust.1 lit. a RODO. Na jej podstawie  przetwarzane są dane podawane przez Pana/Panią dobrowolnie np. numer telefonu, adres poczty elektronicznej celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji związanej z realizacją złożonego wniosku;
  • wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa  art.6 ust.1 lit. c RODO;
  • działaniem niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej prawa  art. 6 ust.1 lit. d RODO
  • wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora art.6 ust.1 lit. e RODO;
  • wypełnienie obowiązków i wykonywanie szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie ochrony socjalnej art. 9 ust. 2 lit. b RODO;
  • ważny interes publiczny, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, który jest proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie narusza istoty prawa do ochrony danych i przewiduje odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą art. 9 ust. 2 lit. g RODO.

Na mocy prawa krajowego podstawę prawną stanowi:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu rządowego  „Posiłek w szkole w domu” na lata 2019-2023

Ustawa z 14 czerwca 1960 r.  Kodeks Postępowania Administracyjna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

Ustawa  z  dnia  9  czerwca 2011 r.  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy zastępczej

Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu "Dobry start"

 

5) Jeżeli będzie to konieczne, Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom upoważnionym do  uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa i do przetwarzania danych osobowych, a które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Odbiorcy danych  zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych procesie ich przetwarzania w poufności oraz w tajemnicy.                   

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą podlegały profilowaniu.

8) W przypadku, gdy podanie przez Pana/Panią Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, nie podanie danych osobowych skutkuje:

     a) brakiem możliwości realizacji wniosku, w tym  uprawnień i obowiązków ustawowych Administratora, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,  a  w szczególności wymienionych w pkt 4.

9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okreswynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  i zakresu działania archiwów zakładowych.

10)Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne - prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iodo@ops-raciborz.pl.

W celu skorzystania z wskazanych wyżej praw mogą Państwo zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu lub przesłać wniosek na adres ul. Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz, listownie lub drogą elektroniczną: iodo@ops-raciborz.pl.

Tutejszy organ – Administrator danych osobowych - bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. w razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. w terminie miesiąca od otrzymania żądania informuje osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

11) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

galerie