KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporządzeie o ochrobie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu, dane kontaktowe: ul. Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz, tel. 32/415 2650.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: p. Sylwia Kochman, e-mail: iodo@ops-raciborz.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: zawarcia i realizacji stosunku pracy. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Na jej podstawie przetwarzane są dane podawane przez Panią/Pana dobrowolnie np. nr telefonu celem zapewnienia szybkiej i sprawnej komunikacji z Administratorem;
  • wykonanie umowy, której jest Pani/Pan stroną lub podjęcie działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy  art. 6 ust. 1 lit.  b RODO;
  • wypełnienie obowiązku wynikającego z  przepisu prawa  art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podstawą prawną przsetwarzania danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w przypadku danych osobowych szczególnej kategorii jest art. 9 ust. 2 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków  i wykonywania szczególnych praw przez admiistratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi  odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą).

Na gruncie prawa krajowego, podstawą prawną przetwarzania może stanowić:

Ustawa z dnia 26 czerwca  1974 r. Kodeks pracy

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

5. Administrator może, w oparciu o przepisy prawa, przetwarzać również dane osobowe Pani/Pana dzieci w przypadku, kiedy będzie Pani/Pan korzystać z uprawnień przewidzianych w przepisach prawa  (np. korzystanie z ZFŚS).

6. Jeżeli bedzie to konieczne, Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane innym podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa i do przetwarzania danych osobowych, a które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywac swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w procesie ich przetwarzania. W poufności oraz w tajemnicy.

7. Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będa podlegały profilowaniu.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w procesie zatrudnienia. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych, których udostępnienie jest wymogiem ustawowym lub umownym spowoduje brak możliwości nawiązania stosunku pracy.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów  prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 stycznia  2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

11. Posiada Pani/Pan prawo żadania dostepu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu; co do danych osobowych , których podanie jest dobrowolne- prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez  wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniak, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego zlożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iodo@ops-raciborz.pl w celu skorzystania z wskazanych wyżej praw może Pan/Pani zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu lub przesłać wniosek na adres ul. Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz, listownie lub drogą elektroniczną: iodo@ops-raciborz.pl. Tutejszy organ- Administrator danych osobowych- bez zbędnej zwłoki- a w każdym razie w terminie miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku- udziela osobie , której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania żądania informuje się osobę, której dane dotyczą o takim przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych  Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

galerie