KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE REJESTRACJI ROZMÓW TELEFONICZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem danych osobowych zebranych w procesie nagrywania rozmów telefonicznych jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu. Dane kontaktowe Administratora: ul. Henryka Sienkiewicza 1, 47-400 Racibórz, tel. 32 415 26 50.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Sylwii Kochman, z którym można skontaktować się za pomocą e-mail: iodo@ops-raciborz.pl
  3. Rejestracja rozmów telefonicznych stosowana jest w celu podniesienia bezpieczeństwa i rzetelności obsługi Pani/Pana spraw.
  4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych za pomocą rejestrowania rozmów telefonicznych jest art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  5. Zapisy z nagranych rozmów telefonicznych przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych, w praktyce do ich nadpisania, jednak nie dłużej niż dwa miesiące od dnia nagrania. W przypadku, w którym zarejestrowana rozmowa stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten może ulec przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie kryterium okresu czasu określonego powyżej, nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
  6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa (mogą to być organy prowadzące postępowanie np. policja, prokuratura, sąd, które działają na podstawie odrębnych przepisów).
  7. Zgodnie z katalogiem praw przewidzianych w RODO, ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody).
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały procesowi profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

galerie