Nabór do programu „Korpus wsparcia seniorów”- Moduł II na rok 2023 ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu ogłasza nabór do programu „Korpus wsparcia seniorów”-Moduł II na rok 2023. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych poprzez zwiekszenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”. 

„Opieka na odległość" to idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych wymagających usług opiekuńczych jak i tych, którzy z tej formy wsparcia nie korzystają, ale u których zmiany stanu zdrowia są na tyle nieprzewidywalne, że konieczne jest stałe monitorowanie podstawowych funkcji życiowych w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej.

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do świadczenia usługi na odległość przy użyciu tzw. "opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa" wyposażonych w następujące funkcje:

 •     przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 •     detektor upadku,
 •     czujnik zdjęcia opaski,
 •     lokalizator GPS,
 •     funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 •     funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
 •     funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym centrum monitoringu. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.

Do udziału w programie mogą być zakwalifikowane osoby, które spełniają łacznie następujące  warunki:

 • ukończyły 65 lat,
 • zamieszkują na terenie Miasta Racibórz,
 • mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem z uwagi na stan zdrowia,
 • prowadzą samodzielnie gospodarstwa domowe lub zamieszkują z osobami bliskimi, którzy nie są w w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.

Osoby chętne do udziału w programie składają wypełnioną deklarację uczestnictwa od dnia 14.06.2023 r. w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1 w Raciborzu.  Złożenie dokumentów nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do programu. O kwalifikacji do programu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie zostaną powiadomione telefonicznie.

Program będzie realizowany do 3grudnia 2023 r.
Całkowita wartość zadania dla Gminy Racibórz w 2023 roku  wynosi 116 400,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu państwa 93 120,00 zł. 

Deklaracja uczestnictwa dostępna jest w załaczeniu lub w sekretariacie tut. Ośrodka.

Osobami do kontaktu są: Monika Kandziora, Monika Behrendt tel. 32/415 2650 wew. 139.