Projekt UE - DRUGI BRZEG

 Zestaw znaków w poziomie, kolejno od lewej Znak Funduszy Europejskich- Program Regionalny, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Województwa Śląskiego, Znak Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny

Projekt „DRUGI BRZEG” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs RPO WSL 2014-2020.

Całkowity koszt projektu: 615 483,80 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 523 161,23 zł

Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu.

Partner: Stowarzyszenie PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Okres realizacji projektu: styczeń 2022  – czerwiec 2023

Informacje o projekcie

Głównym celem projektu "DRUGI BRZEG" jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społ. poprzez wzmocnienie aktywności społ. i zawodowej 5 społeczności lokalnych zamieszkujących obszary zdegradowane Miasta Racibórz (łącznie 55 uczestników, a w tym 43 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) w formie usług aktywnej integracji o charakterze społ. i zawodowym. Planowane działania z zakresu integracji społ. obejmują animację, realizację inicjatyw lokalnych, wyjazdy edukacyjno-integracyjne, pikniki sąsiedzkie, wolontariat, usługi specjalistyczne (m.in. zdrowotne, doradztwa prawnego, psychologicznego, cyfrowego, itp.), modernizację i dostosowanie biura programu aktywności lokalnej. Działania z zakresu integracji zawodowej to indywidualna ścieżka rozwoju, wsparcie trenera pracy, instrumenty edukacyjne, certyfikowane szkolenia zawodowe, staże. Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Stowarzyszeniem PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego w Raciborzu.

Grupę docelową projektu stanowią społeczności lokalne zamieszkujące obszary zdegradowane i peryferyjne (zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020), w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.