„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu ogłasza nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.

DOFINANSOWANIE: 202 674,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 202 674,00 zł

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO – FUNDUSZ SOLIDARNOŚCIOWY

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej, jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.

Wsparcie przewidziano dla 10 osób, w tym:

 • 5 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
  z niepełnosprawnością sprzężoną oraz;
 • osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz;
 • 3 dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału, na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Informacje o rekrutacji:

Zgłoszenia przyjmowane będą od dnia 15 lutego 2024 r.

O przyznaniu usługi decyduje kolejność zgłoszeń przyjętych przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu. W przypadku wyczerpania się liczby miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Złożone zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyznaniem usług asystencji osobistej!

Pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej skontaktuje się z osobami zakwalifikowanymi do Programu telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Mając na względzie powyższe, zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszenia do udziału w Programie wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz klauzulami informacyjnymi RODO.

Kartę z załącznikami można złożyć za pośrednictwem platformy EPUAP lub osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Henryka Sienkiewicza 1.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 32 415 26 50 wew. 124. 

Wymagane dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024.
 2. Klauzula informacyjna OPS oraz Klauzula informacyjna MRPiPS w ramach Programu. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024. (2 szt.)
 3. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby zgłaszanej.

   

galerie