Informacja dotycząca rekrutacji uczestników do projektu "Drugi Brzeg"

Zestaw znaków w poziomie, kolejno od lewej Znak Funduszy Europejskich- Program Regionalny, Barwy Rzeczpospolitej Polskiej, Logo Województwa Śląskiego, Znak Unii Europejskiej- Europejski Fundusz Społeczny

Szanowni Państwo,

Informujemy, że trwa rekrutacja uczestników do projektu „DRUGI BRZEG” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs RPO WSL 2014-2020.

REKRUTACJA PROWADZONA JEST TRYBIE CIĄGŁYM DO WYCZERPANIA MIEJSC

PROJEKT SKIEROWANY JEST DO OK. 55 OSÓB ZAMIESZKUJACYCH OBSZARY ZDEGRADOWANE I PERYFERYJNE WYZNACZONE W PROGRAMIE REWITALIZACJI :

-        głównie z tytułu ubóstwa, bezrobocia, alkoholizmu i bezdomności;

-        korzystających z Programu POPŻ;

-        osób z niepełnosprawnością w różnym stopniu i ich bezrobotnych opiekunów;

-        oraz otoczenie osób zamieszkujących obszary zdegradowane i peryferyjne.

Obszary zdegradowane i peryferyjne wyznaczone w programie rewitalizacji obejmujące obwód Centrum: część obszaru Stara Wieś/Proszowiec/Miedonia, Łąkowa/Wandy/1 Maja, Nowe Zagrody, Osiedle Polna/Pomnikowa, Ostróg, Opawska, i wschodnią część obwodu Mała Płonia (do rzeki Odra).

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ:

-        Formularz zgłoszeniowy dla kandydata – Załącznik nr 1.

-        Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia.

-        Osoba bezrobotna – obowiązek dostarczenia zaświadczenia z Urzędu Pracy.

Miejsce przyjmowania : ul. Henryka Sienkiewicza 1,47-400 Racibórz

Sposób: tradycyjnie, osobiście, skan na e-maila (z obowiązkiem późniejszego dostarczenia oryginałów).

MOŻLIWE FORMY WSPARCIA:

-        grupa wsparcia – prowadzona przez pracownika socjalnego w celu diagnozy problemów i potrzeb Uczestników oraz planowaniu Indywidualnej Ścieżki Reintegracji przy współpracy z Partnerem projektu,

-        indywidualne wsparcie specjalistów zgodnie z potrzebami Uczestników,

-        animacja lokalna - opiera się na pracy grupy (15-25 osób) z animatorem: organizowanie spotkań animacyjnych, przygotowanie mikroprojektów, pikników sąsiedzkich, wydarzeń lokalnych i innych form wsparcia z zakresu aktywnej integracji o charakterze  społecznym,

-        wyjazdy edukacyjno-integracyjne,

-        udział w wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych: sztuki teatralne, koncerty, kino itp.,

-        spotkania liderskie,

-        warsztaty kompetencji społecznych,

-        trener pracy,

-        szkolenia o charakterze edukacyjnym – organizacja instrumentów zawodowych,

-        szkolenia zawodowe,

-        organizacja staży (planuje się objąć wsparciem ok. 10 uczestników),

-        stypendia szkoleniowe (planuje się objąć wsparciem ok. 15 uczestników).

Poniżej Regulamin Rekrutacji Uczestników Projektu oraz  Formularz zgłoszeniowy kandydata.

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW.pdf

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW.pdf (pdf, 640.83 kb)

Regulamin
ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIA.pdf

ZAŁĄCZNIK NR 1 - FORMULARZ ZGŁOSZENIA.pdf (pdf, 472.18 kb)

Załącznik

galerie